Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 55 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu (Dz. Urz. KGSG poz. 63) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład komendy oddziału wchodzą komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, Karpacki Ośrodek w Nowym Sączu, w skład którego wchodzą: Wydział Obsługi Ośrodka, Wydział Wsparcia, Wydział Zabezpieczenia Działań, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, Pododdział Odwodowy (Reprezentacyjny), zwany dalej: "ośrodkiem", oraz stanowiska radców prawnych i kapelana, które są bezpośrednio nadzorowane przez Komendanta Oddziału.";

2) w § 4:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W ośrodku:

1) wydziałem i Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej kieruje naczelnik przy pomocy swoich zastępców;

2) Pododdziałem Odwodowym (Reprezentacyjnym) kieruje dowódca przy pomocy swoich zastępców.";

3) po § 18 dodaje się § 18a - § 18e w brzmieniu:

"§ 18a. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Obsługi Ośrodka należy:

1) w zakresie zabezpieczenia logistycznego:

a) zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej i recepcyjnej zastępcy Komendanta Oddziału nadzorującego ośrodek,

b) organizowanie i zapewnianie obsługi, na polecenie Komendanta Oddziału lub jego zastępców, odpraw, spotkań i konferencji realizowanych w Nowym Sączu,

c) utrzymywanie kontaktów, na polecenie lub z upoważnienia Komendanta Oddziału lub jego zastępców, z przedstawicielami terenowych organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi,

d) opracowywanie materiałów informacyjnych, opinii i ocen dla potrzeb Komendanta Głównego Straży Granicznej i organów administracji rządowej, na polecenie Komendanta Oddziału lub jego zastępców, a także koordynowanie obiegu informacji w tym zakresie,

e) opracowywanie zbiorczych informacji na podstawie materiałów przekazywanych z komórek organizacyjnych ośrodka oraz uzyskanych w wyniku współpracy z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi,

f) realizowanie przedsięwzięć wymagających koordynacji działania w ośrodku w zakresie określonym przez Komendanta Oddziału lub jego zastępców,

g) prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania,

h) zaopatrywanie komórek organizacyjnych ośrodka w środki materiałowo-techniczne i sprzęt specjalistyczny,

i) prowadzenie w ośrodku gospodarki rzeczowymi składnikami majątku w zakresie:

- gospodarki transportowej, w tym: służbowym sprzętem transportowym, agregatami, częściami zamiennymi, materiałami pędnymi i smarami,

- gospodarki mundurowej i żywnościowej, w tym: przedmiotami umundurowania i wyposażenia specjalnego, odzieżą ochronną i roboczą, środkami higieny osobistej oraz sprzętem mundurowym i żywnościowym,

- gospodarki materiałami i sprzętem techniki specjalnej, w tym: uzbrojeniem i sprzętem specjalnym, techniki biurowej, sportowo-rekreacyjnym, radiowo-telewizyjnym i kulturalno-oświatowym, techniki kryminalistycznej i rozpoznania pirotechnicznego, chemicznym, materiałami eksploatacyjnymi i biurowymi, drukami i formularzami służbowymi oraz środkami narkotycznymi i materiałami wybuchowymi używanymi do szkolenia psów służbowych,

- gospodarki mieszkaniowej i nieruchomościami,

- gospodarki paliwowo - energetycznej oraz sprzętem zakwaterowania, przeciwpożarowym, gospodarczym, narzędziowym i pozostałym sprzętem inżynieryjno - technicznym,

- gospodarki materiałami jednorazowego użytku,

- gospodarki sprzętem i materiałami łączności i informatyki,

- utrzymywania zapasu wojennego,

j) organizowanie i prowadzenie działalności socjalno-bytowej w ośrodku,

k) realizowanie zaopatrzenia komórek organizacyjnych ośrodka w sprzęt i materiały zgodnie z przepisami o środkach trwałych, pozostałych środkach trwałych oraz materiałach,

l) prowadzenie gospodarki magazynowej w ośrodku,

m) realizowanie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom pełniącym służbę w ośrodku, wynikających z prawa do lokalu mieszkalnego,

n) realizowanie zamierzeń inwestycyjno-remontowych w ośrodku, w tym: opracowywanie programów inwestycji oraz przygotowywanie propozycji do planów inwestycji i remontów, prowadzenie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych w systemie własnym i zleconym, rozliczanie inwestycji i remontów, prowadzenie bieżącej konserwacji obiektów służbowych,

o) prowadzenie dokumentacji związanej z budową, robotami budowlanymi i utrzymaniem obiektów budowlanych w ośrodku,

p) organizowanie systemu obsługowo-naprawczego sprzętu, pozostającego we właściwości ośrodka w tym: transportowego, techniki specjalnej, kwaterunkowego, mundurowego oraz łączności i informatyki,

q) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działania Wydziału oraz innych komórek organizacyjnych ośrodka w zakresie ich zaopatrywania,

r) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, jednostkami organizacyjnymi Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych, a także operatorami łączności oraz innymi instytucjami państwowymi społecznymi w zakresie właściwości Wydziału,

s) podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu szkód w mieniu ośrodka oraz terminowa ich likwidacja,

t) podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu zapasów nieprawidłowych,

u) prowadzenie działań zmierzających do zapewnienia właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w ośrodku,

v) wykonywanie pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych ośrodka na podstawie złożonych i zatwierdzonych zamówień,

w) planowanie, organizowanie i eksploatacja systemu łączności i obserwacji technicznej oraz zasilania awaryjnego tych systemów w celu wykonywania zadań postawionych przed ośrodkiem,

x) utrzymywanie systemów łączności, informatyki i obserwacji technicznej wykorzystywanych do realizacji zadań ośrodka oraz zasilania awaryjnego tych systemów w stałej sprawności technicznej,

y) nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących korespondencji radiowej w sieciach i kierunkach radiowych,

z) planowanie, organizowanie i wykonywanie napraw, wydawanie ocen i ekspertyz technicznych, dokonywanie przeglądów oraz bieżąca konserwacja sprzętu łączności, informatyki i obserwacji technicznej oraz zasilania awaryjnego wykorzystywanego w ośrodku,

za) określanie potrzeb finansowych związanych z zabezpieczeniem działania ośrodka w zakresie logistycznym,

zb) rozwiązywanie bieżących problemów w ramach drugiej linii wsparcia Service Desk dotyczących użytkowników z ośrodka,

zc) nadzorowanie przestrzegania przez funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę i zatrudnionych w ośrodku zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) przy obsłudze, naprawach i konserwacji urządzeń łączności, informatyki, obserwacji technicznej i zasilania awaryjnego,

zd) realizowanie szkoleń specjalistycznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę i zatrudnionych w ośrodku w zakresie właściwości Wydziału,

ze) sprawowanie nadzoru technicznego nad bezpieczeństwem baz danych systemów informatycznych oraz transmisji w ośrodku,

zf) realizacja zadań zabezpieczenia logistycznego na rzecz Sekcji Obsługi Technicznej z siedzibą w Nowym Sączu wchodząca w skład Wydziału Techniki Lotniczej Zarządu Granicznego oraz funkcjonariuszy Wydziału IX Zamiejscowego w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zajmujących stanowiska z miejscem pełnienia służby w Nowym Sączu,

zg) opracowanie projektów mających na celu pozyskanie środków unijnych,

zh) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony;

2) w zakresie ochrony informacji niejawnych:

a) współudział w zapewnieniu ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne poprzez współudział w opiniowaniu i opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych na etapie ich planowania, projektowania i wdrażania oraz udzielanie w tym zakresie niezbędnej pomocy,

b) współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu planu ochrony informacji niejawnych oraz dokumentacji związanej z ochroną fizyczną ośrodka i nadzorowanie ich realizacji,

c) zapewnienie fizycznej ochrony obiektów ośrodka w Nowym Sączu zlokalizowanych w Nowym Sączu przy ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5,

d) dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku na podstawie upoważnień wydanych przez Komendanta Oddziału,

e) prowadzenie kancelarii ogólnej oraz realizacja jej zadań,

f) współudział w koordynowaniu w zakresie formalnym realizacji zadań związanych z obiegiem informacji niejawnych w ośrodku,

g) współudział w realizacji zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, pozostających we właściwości ośrodka,

h) nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w ośrodku poprzez:

- zapewnienie prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ich ochronę,

- kontrolowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,

- zapewnienie prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

3) w zakresie obsługi finansowej:

a) udzielanie niezbędnych informacji dla Wydziału Finansów w celu zajęcia stanowiska na zapytania wnoszone przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w zakresie wydatków dotyczących projektów: Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców realizowanych przez Karpacki Oddział Straży Granicznej do dnia 31 grudnia 2013 r.,

b) przekazywanie Wydziałowi Finansów informacji na temat planowanych wyjazdów służbowych wraz z wstępną kalkulacją wysokości zaliczek dostarczanych w terminach umożliwiających ich wypłatę,

c) prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych funkcjonariuszy pełniących służbę lub pracowników zatrudnionych w ośrodku,

d) dokonywanie kontroli pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym poleceń wyjazdów służbowych funkcjonariuszy pełniących służbę lub pracowników zatrudnionych w ośrodku,

e) prowadzenie ewidencji wniosków w sprawie dopłat do wypoczynku i przejazdów na koszt Straży Granicznej funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku,

f) dokonywanie kontroli pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym wniosków w sprawie dopłat do wypoczynku i przejazdów na koszt Straży Granicznej dla funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku,

g) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym list wypłat związanych ze świadczeniami przysługującymi funkcjonariuszom pełniącym służbę w ośrodku oraz wykazów dodatkowych należności (OC, dodatkowe wynagrodzenie za opiekę nad psem służbowym, wykonywanie czynności za obsługę agregatów prądotwórczych),

h) wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku,

i) zbieranie druków L4 i weryfikowanie dokumentów w zakresie wskazanym przez Wydział Finansów;

4) w zakresie obsługi kadrowej i szkoleniowej:

a) opracowywanie projektu wystąpień do Wydziału IX Zamiejscowego w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z wnioskiem o wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz kandydatów do służby w Straży Granicznej, w przypadkach, w których, na podstawie odrębnych przepisów, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest zobowiązane lub uprawnione do wyrażania stanowiska,

b) przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji, postanowień oraz pisemnych zawiadomień w sprawach osobowych funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz przedkładanie ich za pośrednictwem zastępcy Komendanta Oddziału i naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia do Komendanta Oddziału,

c) prowadzenie ewidencji etatowej funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku,

d) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

e) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napisów na tablicach urzędowych i informacyjnych w ośrodku,

f) planowanie i organizowanie szkoleń funkcjonariuszy pełniących służbę lub pracowników zatrudnionych w ośrodku,

g) opracowywanie programów i planów szkolenia oraz materiałów szkoleniowych dla potrzeb szkoleń realizowanych w ośrodku,

h) prowadzenie ewidencji i dokumentacji szkoleniowej,

i) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz testów ze sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku,

j) planowanie potrzeb środków finansowych i materiałowych na cele szkoleniowe,

k) przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydania decyzji emerytalno-rentowych wobec funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku,

l) prowadzenie ewidencji obecności pracowników zatrudnionych w ośrodku,

m) współpraca z Wydziałem Kadr i Szkolenia,

n) aktualizacja danych kadrowych gromadzonych w programach i systemach teleinformatycznych wobec funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w ośrodku,

o) zgłaszanie do Wydziału Kadr i Szkolenia zapotrzebowania na legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne funkcjonariuszy pełniących służbę w ośrodku oraz prowadzenie ewidencji tych legitymacji i znaków;

5) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ośrodka przy opracowaniu i aktualizacji dokumentów dotyczących planowania obronnego i działalności kryzysowej;

6) udział w opracowaniu dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych eksploatowanych w Wydziale;

7) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.

§ 18b. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Wsparcia należy:

1) wspieranie jednostek organizacyjnych Straży Granicznej przy realizacji czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych poprzez wykonywanie przez uprawnione podmioty czynności zleconych związanych z:

a) realizacją techniczną czynności z zakresu stosowania kontroli operacyjnej i jej dokumentowania,

b) realizacją czynności obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków służących do rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz winnych miejscach publicznych, a także dokumentowanie tych czynności na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

c) przeprowadzaniem ustaleń operacyjnych,

d) wykonywaniem kryminalnych analiz operacyjnych i elektronicznego przetwarzania informacji kryminalnych do spraw ewidencji operacyjnej i postępowań przygotowawczych ukierunkowanych głównie na zwalczanie przestępczości zorganizowanej, charakteryzującej się wysokim stopniem skomplikowania i dużym ciężarem gatunkowym,

e) wykonywaniem ekspertyz z zakresu technicznych i klasycznych badań dokumentów,

f) realizacją czynności operacyjno - rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

g) rozpoznaniem możliwości absorpcji środków zewnętrznych w ramach programów oraz funduszy zagranicznych,

h) opracowywaniem oraz projektowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonych naborów,

i) weryfikowaniem i uzupełnianiem danych w systemie CBD EWIDA,

j) współpraca z Samodzielną Sekcją Analizy Ryzyka w zakresie sporządzenia dokumentacji analitycznej dla Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) wspieranie w zakresie teleinformatycznym jednostek organizacyjnych Straży Granicznej poprzez wykonywanie zleconych czynności związanych z:

a) realizacją projektów systemów teleinformatycznych oraz tworzeniem elementów oprogramowania aplikacyjnego na potrzeby Straży Granicznej,

b) nadzorem nad procesem testowania tworzonych przez Wydział aplikacji i systemów teleinformatycznych,

c) rozwiązywaniem bieżących problemów w ramach II linii Service Desk użytkowników aplikacji i systemów teleinformatycznych zaprojektowanych lub tworzonych przez Wydział,

d) organizowaniem szkoleń z zakresu użytkowania aplikacji i systemów teleinformatycznych tworzonych przez Wydział;

3) administrowanie, użytkowanie oraz zapewnienie ciągłości i prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji służbowych zadań Wydziału, w tym służących do uzyskiwania w sposób niejawny informacji i dowodów, oraz ich utrwalania;

4) uzyskiwanie od przedsiębiorców telekomunikacyjnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, danych telekomunikacyjnych pomocnych w realizacji zadań określonych w pkt 1;

5) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału, w tym w zbiorach przez niego prowadzonych, oraz zapewnienia im ochrony;

6) współpraca w zakresie stosowania kryminalnej analizy operacyjnej z komórkami analitycznymi innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz innych organów ścigania;

7) udział w pracach związanych z przygotowywaniem specyfikacji systemów informatycznych do celów przetargowych w zakresie technicznego opisu przedmiotów zamówienia;

8) nadzór nad konfiguracjami stacji zdalnych w Oddziale;

9) projektowanie i wdrażanie do eksploatacji pakietów oprogramowania;

10) archiwizowanie baz danych oraz organizowanie zabezpieczenia informacji na nośnikach;

11) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z realizacji zadań służbowych Wydziału;

12) wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Oddziału lub jego zastępców;

13) realizacja zadań dotyczących przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego w zakresie właściwości Wydziału.

§ 18c. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału Zabezpieczenia Działań należy:

1) wykonywanie działań specjalnych poprzez:

a) zapewnienie bezpieczeństwa przy zatrzymywaniu osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, w przypadku uzasadnionego podejrzenia posiadania przez nie broni, amunicji lub materiałów wybuchowych,

b) zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji zadań związanych z bezpośrednim zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego, a także mienia znacznej wartości,

c) uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem,

d) zabezpieczenie pod względem bezpieczeństwa czynności operacyjno - rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz kontroli legalności pobytu lub zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) zabezpieczanie uroczystości i przedsięwzięć państwowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, zabezpieczenie osób z kategorii VIP, także osób objętych szczególnym poziomem bezpieczeństwa na wniosek uprawnionych podmiotów,

f) udział w realizacji przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie bezprawnym zamachom na obiekty Straży Granicznej służące obronności państwa, ochronie granicy państwowej lub ważne dla gospodarki narodowej,

g) realizację innych czynności wymagających umiejętności i wiedzy specjalistycznej funkcjonariuszy przy użyciu sprzętu specjalistycznego;

2) współdziałanie ze Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie realizacji zadań będących we właściwości Wydziału;

3) przeciwdziałanie zagrożeniom dla nienaruszalności granicy państwowej lub porządku publicznego oraz udział w działaniach związanych z bezpośrednim zapobieganiem skutkom sytuacji kryzysowej, w rozumieniu przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego lub usuwania skutków tej sytuacji;

4) prowadzenie działań granicznych i pełnienie służby granicznej na zasadach określonych w przepisach dotyczących sposobu pełnienia służby granicznej i prowadzenia działań granicznych;

5) przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z użyciem materiałów wybuchowych, mas pirotechnicznych i urządzeń niebezpiecznych poprzez prowadzenie działań minersko - pirotechnicznych;

6) zabezpieczenie doprowadzania szczególnie niebezpiecznych osób do dyspozycji właściwego organu Straży Granicznej, Policji, prokuratury, sądu, zakładu karnego lub podmiotu leczniczego;

7) zabezpieczenie doprowadzania szczególnie niebezpiecznych cudzoziemców do granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub do granicy państwa, do którego następuje wydalenie;

8) realizacja działań i usług psychologicznych w zakresie działalności Wydziału;

9) pełnienie wart ochronnych na pokładach statków powietrznych;

10) zabezpieczenie prowadzonych pościgów transgranicznych;

11) współdziałanie z Zarządem Granicznym Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie wykorzystania statków powietrznych w ochronie granicy państwowej i wykonywaniu działań specjalnych;

12) udział w akcjach ratowniczych na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

13) wspieranie przedsięwzięć realizowanych przez inne jednostki organizacyjne Straży Granicznej i inne uprawnione podmioty w zakresie właściwości Wydziału;

14) współdziałanie z innymi uprawnionymi podmiotami i instytucjami na ich wniosek na podstawie obowiązujących przepisów, porozumień lub uzgodnień;

15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i ośrodka, w tym przy realizacji zadań dotyczących przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego, i placówkami Straży Granicznej w zakresie właściwości Wydziału;

16) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Wydziału;

17) organizowanie oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach, treningach i innych przedsięwzięciach będących we właściwości merytorycznej Wydziału, w tym w ramach międzynarodowej współpracy szkoleniowej;

18) prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej, sprawozdawczej i analitycznej z realizacji zadań służbowych Wydziału;

19) realizacja przedsięwzięć oraz współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i uprawnionymi podmiotami w oparciu o środki finansowe pozyskane w ramach europejskich mechanizmów finansowych;

20) wykonywanie zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej i Komendanta Oddziału.

§ 18d. Do szczegółowego zakresu zadań Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej należy:

1) reprezentowanie Straży Granicznej podczas centralnych uroczystości z okazji świąt państwowych, resortowych i patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie kraju lub za granicą;

2) udział w uroczystościach państwowych, resortowych i patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie służbowej działalności Oddziału;

3) udział w festiwalach, paradach, konkursach itp. organizowanych na terenie kraju lub za granicą;

4) utrzymywanie wysokiego poziomu artystycznego i systematyczne uzupełnianie repertuaru muzycznego;

5) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Orkiestry, w tym w zbiorach danych przez nią prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.

§ 18e. Do szczegółowego zakresu zadań Pododdziału Odwodowego (Reprezentacyjnego) należy:

1) reprezentowanie Straży Granicznej podczas centralnych uroczystości z okazji świąt państwowych, resortowych i patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie kraju lub za granicą;

2) udział w uroczystościach państwowych, resortowych i patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie służbowej działalności Oddziału;

3) szkolenie w zakresie przygotowania do udziału w uroczystościach organizowanych przez Komendę Główną Straży Granicznej i komendę oddziału;

4) utrzymywanie stałej gotowości do wystąpień reprezentacyjnych na szczeblu centralnym i lokalnym;

5) doskonalenie elementów ceremoniału Straży Granicznej i wojskowego, w tym także przy udziale Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej;

6) realizacja zadań wynikających z powołania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, a w szczególności:

a) wspieranie działań jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,

b) udział w działaniach związanych z bezpośrednim zapobieganiem skutkom sytuacji kryzysowej, w rozumieniu przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego lub usuwaniem skutków tej sytuacji,

c) wykonywanie innych zadań wyznaczonych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

7) prowadzenie działań granicznych i pełnienie służby granicznej na terenie służbowej odpowiedzialności Oddziału na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8) szkolenie w zakresie przygotowania do realizacji zadań odwodowych oraz utrzymywanie gotowości do ich realizacji;

9) udział w akcjach ratowniczych i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie służbowej odpowiedzialności Oddziału na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

10) realizacja zadań obronnych wynikających z odrębnych przepisów;

11) wykonywanie innych zadań na rzecz Oddziału zleconych przez Komendanta Oddziału lub jego zastępców;

12) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Pododdziału, w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych, oraz zapewnienie im ochrony.";

5) § 21 i 22 otrzymują brzmienie:

"§ 21. W terytorialnym zasięgu działania Oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Opolu;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Bielsku Białej z siedzibą w Cieszynie;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie - Balicach;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie;

7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem.

§ 22. 1. Na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału, z zastrzeżeniem ust. 2, pozostaje:

1) Wydział IX Zamiejscowy w Raciborzu Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej;

2) Sekcja Obsług Technicznych z siedzibą w Nowym Sączu wchodząca w skład Wydziału Techniki Lotniczej Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej;

3) funkcjonariusze, którzy w rozkazie personalnym o przeniesieniu do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej, mają określone pozostawanie na zaopatrzeniu Komendanta Oddziału;

4) dziekan duszpasterstwa ewangelickiego w Straży Granicznej.

2. Pracownicy wydziału i sekcji, o których mowa w ust. 1, pozostają na zaopatrzeniu Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej imienia Powstania Warszawskiego z siedzibą w Warszawie.

3. Komendant Oddziału, po uzgodnieniu z Dyrektorami Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, określi, w drodze decyzji, warunki w zakresie pomieszczeń, środków łączności i transportu oraz innych niezbędnych materiałów i urządzeń dla wydziału i sekcji, o których mowa w ust. 1.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.