Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 61 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 67, z późn. zm.2) ) w załączniku w § 23 wprowadza się następujące zmiany:
1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań Ośrodka Konferencyjno-Szkoleniowego Straży Granicznej w Świdrze, zwanego dalej Ośrodkiem, należy:";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) koordynacja oraz prowadzenie harmonogramu wykorzystania Ośrodka;";

3) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) współpraca z podmiotami, o których mowa w pkt 1, w zakresie swojej właściwości.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664,769 i 951.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGSG z 2006 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 6, poz. 49, z 2007 r. Nr 1, poz. 11, Nr 3, poz. 28, Nr 4, poz. 38 i Nr 5, poz. 48, z 2008 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 9, poz. 67 oraz z 2009 r. Nr 14, poz. 87.