Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2010.11.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 8 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie (Dz. Urz. KGSG Nr 4, poz. 37, z 2005 r. Nr 4, poz. 22, z 2007 r. Nr 1, poz. 10 i Nr 2, poz. 20 oraz z 2008 r. Nr 1, poz. 5, Nr 2, poz. 11, Nr 6, poz. 39 i Nr 9, poz. 65), zmienionego zarządzeniem nr 85 z dnia 16 listopada 2009 r. i zarządzeniem nr 41 z dnia 14 czerwca 2010 r. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 23-31, Wydział realizuje w stosunku do:

1) funkcjonariuszy przeniesionych do dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej, którzy w przeddzień przeniesienia zajmowali stanowiska służbowe w oddziale;

2) wicedziekana duszpasterstwa prawosławnego w Straży Granicznej, pełniącego w oddziale funkcję kapelana.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 171, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108 i Nr 182, poz. 1228.