Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2009.11.69

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 30 września 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716 i Nr 98, poz. 817) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 października 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 51, z 2005 r. Nr 5, poz. 28 oraz z 2007 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 21), zmienionym zarządzeniem Nr 63 z dnia 28 sierpnia 2008 r., § 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Komendant oddziału do dnia 31 grudnia 2009 r. zapewnia obsługę logistyczno-finansową:

1) Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu;

2) Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu;

3) placówkom Straży Granicznej w Zgorzelcu i Jeleniej Górze.

2. Sposób obsługi logistyczno-finansowej ośrodków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określają odrębne przepisy.

3. Zakres, sposób i zasady obsługi logistyczno-finansowej placówek, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określą porozumienia zawarte pomiędzy Komendantem oddziału a Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendantem Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.