Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.2.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 33 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 39, z 2005 r. Nr 6 poz. 37 oraz z 2006 r. Nr 5, poz. 35), zmienionego zarządzeniem Nr 7 z dnia 29 stycznia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Pododdział Odwodowy.";

2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dowódca przy pomocy swojego zastępcy - w Pododdziale Odwodowym.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zespołem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik zespołu audytu wewnętrznego-audytor wewnętrzny.";

3) w § 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współpraca z Gabinetem Komendanta Głównego Straży Granicznej i Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej;";

4) w § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nadzorowanie wydawania przez komendantów placówek zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, z wyłączeniem wiz;";

5) w § 8:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie współdziałania oddziału z innymi służbami, w szczególności z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Siłami Powietrznymi;",

b) uchyla się pkt 7a,
c) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) przygotowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

6) w § 10:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) występowanie do Wydziału XII Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej z wnioskiem o:

a) wyrażenie stanowiska o kandydatach do służby i pracy w oddziale:

b) wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę albo zatrudnionych w oddziale proponowanych do:

- wyróżnienia udzielonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału,

- wzięcia udziału w szkoleniach zagranicznych lub organizowanych przez podmioty zagraniczne,

- mianowania lub powołania na stanowisko służbowe, określone w odrębnych przepisach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub zatrudnienia na tych stanowiskach;

c) wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale:

- występujących z prośbą o: udzielanie zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą, zaopiniowanie podania o wydanie pozwolenia na broń,

- proponowanych do: mianowania na wyższy stopień, oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa, skierowania na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski i na szkolenie w zakresie szkoły chorążych;",

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz testów ze sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy oddziału;",

c) uchyla się pkt 19;
7) w § 14 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) współudział w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

8) w § 16:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań Pododdziału Odwodowego należy:",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szkolenie bieżące funkcjonariuszy pełniących służbę w pododdziale;",

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) osiąganie wysokich stanów gotowości bojowej w procesie szkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę w pododdziale.";

9) w § 22 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) współdziałanie z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydziałem Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie właściwości rzecznika prasowego komendanta oddziału;";

10) użyte w § 7 pkt 25, § 14 pkt 5 i § 25 ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "Wydział XII Zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Wydział XII Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim", w § 25 ust. 2 wyrazy "Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej";
11) użyte w § 8 pkt 9 wyrazy "granicznych jednostek organizacyjnych" zastępuje się wyrazem "placówek";
12) użyte w § 15a pkt 2 i 11 w różnych przypadkach wyrazy "Samodzielny Zespół Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Biuro Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.