Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.2.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, Nr 90, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 35 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku (Dz. Urz. KGSG Nr 6, poz. 42 oraz z 2005 r. Nr 3 poz. 11) zmienionego zarządzeniem Nr 10 z dnia 29 stycznia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2:
a) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) Poradnia Przyzakładowa z Izbą Chorych w Białymstoku - Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku;",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Pododdział Odwodowy;",

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) samodzielny Pododdział Odwodowy w Płaskiej.",

d) uchyla się pkt 15;
2) w § 4:
a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) kierownicy (kierownik zakładu opieki zdrowotnej) w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 11-12a;

3) dowódcy przy pomocy swoich zastępców - w pododdziałach.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zespołem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny.";

3) w § 5:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współpraca z Gabinetem Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b) po pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-14 w brzmieniu:

"13) prowadzenie kancelarii jawnej oraz realizacja jej zadań;

14) prowadzenie ewidencji pieczęci imiennych, urzędowych i służbowych oraz stempli do plombowania.";

4) w § 6:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) organizowanie i nadzór nad prowadzoną przez placówki obserwacją przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykrywania statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach oraz informowanie o tych przelotach właściwego Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nadzorowanie wydawania przez komendantów placówek zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, z wyłączeniem wiz;",

c) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) organizowanie i koordynowanie współdziałania pomiędzy poszczególnymi placówkami w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz organizowanie współdziałania tych placówek z placówkami sąsiednich oddziałów i jednostkami organizacyjnymi Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmerii Wojskowej;

9) opiniowanie, wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod i sposobów ochrony granicy państwowej i dokonywania kontroli ruchu granicznego;",

d) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) opiniowanie projektów budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej ochronie granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego, a także zasad jej wykorzystania oraz opiniowanie możliwości wprowadzenia określonego rodzaju ruchu granicznego w przejściach granicznych;";

5) w § 8:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie współdziałania oddziału z innymi służbami, w szczególności z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Siłami Powietrznymi;

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) przygotowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

6) w § 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewnienie kryptograficznej ochrony informacji przekazywanych za pośrednictwem technicznych środków łączności i informatyki;";

7) w § 10:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie;

"3) występowanie do Wydziału V Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych w Białymstoku z wnioskiem o:

a) wyrażenie stanowiska o kandydatach do służby i pracy w oddziale,

b) wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę albo zatrudnionych w oddziale, proponowanych do:

- wyróżnienia udzielonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału,

- wzięcia udziału w szkoleniach zagranicznych lub organizowanych przez podmioty zagraniczne,

- mianowania lub powołania na stanowisko służbowe określone w odrębnych przepisach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub zatrudnienia na tych stanowiskach,

c) wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale:

- występujących z prośbą o: udzielenie zezwolenia na podjecie zajęcia zarobkowego poza służbą, zaopiniowanie podania o wydanie pozwolenia na broń,

- proponowanych do: mianowania na wyższy stopień, oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa, skierowania na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski i na szkolenie w zakresie szkoły chorążych;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napisów na tablicach urzędowych i informacyjnych w oddziale;",

c) pkt 13,14 i 15 otrzymują brzmienie:

"13) opracowywanie informacji, sprawozdań oraz analiz w zakresie właściwości Wydziału;

14) wystawianie i wydawanie, zgodnie z właściwością Wydziału, dokumentów wynikających ze stosunku służbowego albo pracy funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w oddziale oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

15) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz testów ze sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy oddziału;",

d) uchyla się pkt 19;
8) w § 12;
a) uchyla się pkt 13 i 14;
b) po pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) wykonywanie pieczęci i stempli na potrzeby komórek organizacyjnych komendy oddziału i placówek na podstawie złożonych i zatwierdzonych zamówień.";

9) w § 14:
a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów;",

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) współudział w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

10) po § 15a dodaje się § 15b w brzmieniu:

"§ 15b. Szczegółowy zakres zadań Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Białymstoku - Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku określają odrębne przepisy.";

11) w § 16:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do szczegółowego zakresu zadań Pododdziału Odwodowego (Samodzielnego Pododdziału Odwodowego) należy:";

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) szkolenie bieżące funkcjonariuszy pełniących służbę w pododdziale.";

12) uchyla się § 17;
13) w § 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) współdziałanie z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydziałem Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie właściwości rzecznika prasowego komendanta oddziału;";

14) § 23 otrzymuje brzmienie:

"§ 23. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej w Wiżajnach;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Rutce Tartak;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Budzisku;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Ogrodnikach;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Płaskiej;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lipsku;

7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze;

8) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kuźnicy;

9) Komendant Placówki Straży Granicznej w Szudziałowie;

10) Komendant Placówki Straży Granicznej w Krynkach;

11) Komendant Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach;

12) Komendant Placówki Straży Granicznej w Michałowie;

13) Komendant Placówki Straży Granicznej w Białowieży;

14) Komendant Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych;

15) Komendant Placówki Straży Granicznej w Czeremsze;

16) Komendant Placówki Straży Granicznej w Mielniku.";

15) użyte w § 5 pkt 6 i 7, § 6 pkt 1-3, 5 i 10, § 7 pkt 6, 8 i 11, § 8 pkt 3, 5-6, 9, 11 i 15, § 12 pkt 2, 5 i 16, § 14 pkt 13, § 15 pkt 1, § 15a pkt 1, 8 i 10, i § 19 ust. 1 pkt 1 i 14 w różnych przypadkach wyrazy "graniczne jednostki organizacyjne" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "placówki", w § 13 pkt 11 wyrazy "granicznych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "placówkach oddziału", w § 26 ust. 3 pkt 1 wyrazy "komendantów granicznych jednostek organizacyjnych" zastępuje się wyrazami "komendantów placówek";
16) użyte w § 7 pkt 25, § 14 pkt 5 i § 24 ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy "Wydział V Zamiejscowy Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Białymstoku" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Wydział V Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej", w § 24 ust. 2 wyrazy "Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej";
17) użyte w § 15a pkt 2 i 11 w różnych przypadkach wyrazy "Samodzielny Zespół Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami "Biura Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.