Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.2.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 27 lutego 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 Nr 90, poz. 757 oraz z 2006 r. Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 38 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku (Dz. Urz. KGSG Nr 7, poz. 45, z 2005 r. Nr 4, poz. 20 i Nr 11, poz. 17 oraz z 2006 r. Nr 5, poz. 38) zmienionego zarządzeniem Nr 9 z dnia 29 stycznia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany.

§ 2.

1) w § 3 w ust. 2 pkt 15 uchyla się;
2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zespołem Audytu Wewnętrznego kieruje kierownik zespołu audytu wewnętrznego - audytor wewnętrzny.";

3) w § 5:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) współpraca z Gabinetem Komendanta Głównego Straży Granicznej, Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) prowadzenie kancelarii jawnej oraz realizacja jej zadań;

4) w § 6:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nadzorowanie wydawania przez komendantów placówek zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej z wyłączeniem wiz;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) opiniowanie, wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod i sposobów ochrony granicy państwowej i dokonywania kontroli ruchu granicznego;";

5) w § 8:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie współdziałania oddziału z innymi służbami, w szczególności z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Siłami Powietrznymi;

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) przygotowanie i nadzorowanie prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

6) w § 10:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) występowanie do Wydziału V Zamiejscowego Zarządu Spraw Wewnętrznych w Kłodzku z wnioskiem o:

a) wyrażenie stanowiska o kandydatach do służby i pracy w oddziale,

b) wyrażanie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy i pracowników pełniących służbę albo zatrudnionych w oddziale proponowanych do:

- wyróżnienia udzielonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału,

- wzięcia udziału w szkoleniach zagranicznych lub organizowanych przez podmioty zagraniczne,

- mianowania lub powołania na stanowisko służbowe, określone w odrębnych przepisach, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub zatrudnienia na tych stanowiskach,

c) wyrażenie stanowiska w sprawach funkcjonariuszy pełniących służbę w oddziale:

- występujących z prośbą o: udzielenie zezwolenia na podjecie zajęcia zarobkowego poza służbą, zaopiniowanie podania o wydanie pozwolenia na broń,

- proponowanych do: mianowania na wyższy stopień, oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa, skierowania na przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski i na szkolenie w zakresie szkoły chorążych;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością napisów na tablicach urzędowych i informacyjnych w oddziale;";

c) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie:

"14) wystawianie i wydawanie, zgodnie z właściwością Wydziału dokumentów wynikających ze stosunku służbowego albo pracy funkcjonariuszom i pracownikom pełniącym służbę lub zatrudnionym w oddziale oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

"15) przeprowadzanie próbnego testu sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej oraz testów ze sprawności fizycznej i strzelań sprawdzających dla funkcjonariuszy oddziału;";

d) uchyla się pkt 19;
7) w § 13:
a) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) prowadzenie i realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów;";

b) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a) współudział w przygotowaniu i prowadzenie szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności;";

8) uchyla się § 16;
9) w § 20 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) współdziałanie z rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Straży Granicznej i Wydziałem Komunikacji Społecznej Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie właściwości rzecznika prasowego komendanta oddziału;";

10) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. W terytorialnym zasięgu działania oddziału znajdują się następujące terenowe organy Straży Granicznej:

1) Komendant Placówki Straży Granicznej z Złotym Stoku;

2) Komendant Placówki Straży Granicznej w Lądku Zdroju;

3) Komendant Placówki Straży Granicznej w Międzylesiu;

4) Komendant Placówki Straży Granicznej w Dusznikach Zdroju;

5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Kudowie Zdroju;

6) Komendant Placówki Straży Granicznej w Tłumaczowie;

7) Komendant Placówki Straży Granicznej w Bartnicy;

8) Komendant Placówki Straży Granicznej w Golińsku;

9) Komendant Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach.":

11) użyte w § 5 pkt 6 i 7, § 6 pkt 1, 2 i 5, § 7 pkt 6, 8 i 11, § 8 pkt 3, 5-6, 9, 11 i 15, § 13 pkt 13, § 14 pkt 1, § 14a pkt 1, 8 i 10, § 18 ust. 1 pkt 1 i 14 w różnych przypadkach wyrazy "graniczne jednostki organizacyjne" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "placówki", w § 25 ust. 3 pkt 1 wyrazy "komendantów granicznych jednostek organizacyjnych" zastępuje się wyrazami "komendantów placówek";
12) użyte w § 23 ust. 2 wyrazy "Dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej";
13) użyte w § 14a pkt 2 i 11 w różnych przypadkach wyrazy "Samodzielny Zespół Analizy Ryzyka Komendy Głównej Straży Granicznej" zastępuje się użytymi w różnych przypadkach wyrazami "Biura Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.