Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 29 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 32 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 września 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku (Dz. Urz. KGSG Nr 5, poz. 38 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Wydział do Spraw Cudzoziemców;";

2) w § 6:
a) uchyla się pkt 12, 13, 14 i 23,
b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego;";

3) w § 7:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kierowanie do właściwych organów wniosków dotyczących stosowania środków zapobiegawczych w stosunku do osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, nadzorowanie przestrzegania prawa w postępowaniu z osobami zatrzymanymi w ramach postępowań przygotowawczych i spraw operacyjnych;",

b) uchyla się pkt 12, 13, 14 i 15;
4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Do szczegółowego zakresu zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców należy:

1) przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wydawanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wnioskowanie do właściwego wojewody o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wnioskowanie do sądu o umieszczenie, przedłużenie i zwolnienie cudzoziemca z aresztu w celu wydalenia lub strzeżonego ośrodka;

5) wnioskowanie do sądu rodzinnego i opiekuńczego w sprawach małoletnich cudzoziemców w celu ustanowienia opiekuna prawnego dla prowadzenia postępowań administracyjnych określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694) oraz ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695);

6) występowanie do właściwych miejscowo konsulatów o potwierdzenie tożsamości lub wydanie zastępczych dokumentów podróży dla cudzoziemców;

7) organizowanie wydaleń cudzoziemców drogą lądową;

8) występowanie z wnioskami do właściwych organów o udzielenie oraz cofnięcie zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) udział w wykonywaniu umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób lub innych umów międzynarodowych, w których znajdują się przedmiotowe uregulowania;

10) prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia wynikających z zakresu zadań realizowanych przez Wydział;

11) prowadzenie monitoringu w zakresie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terytorialnym zasięgu działania oddziału, poprzez grupy mobilne;

12) udzielanie informacji w sprawach rozpatrywanych przez wojewodów wniosków w zakresie zezwolenia na zamieszkanie cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE złożonych, na obszarze województw pozostających w terytorialnym zasięgu działania oddziału;

13) prowadzenie i bieżąca aktualizacja komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w terytorialnym zasięgu działania oddziału;

14) prowadzenie składnicy akt osobowych cudzoziemców oraz aktualizacja zbioru archiwalnego, w oparciu o otrzymane materiały oraz na podstawie wpisów w Krajowym Zbiorze Rejestrów, Ewidencji i Wykazu w Sprawach Cudzoziemców;

15) koordynowanie, ocena i przygotowywanie dla Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej wniosków o wpisanie, wykreślenie i przedłużenie wpisu danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

16) bieżąca analiza dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawach wniosków w zakresie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, dokonywana w ramach aparatu oficera łącznikowego;

17) organizowanie, realizacja i nadzór nad wykonywaniem czynności konwojowo-ochronnych;

18) doprowadzanie osób przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do aresztów, sądów, prokuratur, organów Straży Granicznej, zakładów opieki zdrowotnej celem wzięcia udziału w czynnościach administracyjnych lub procesowych albo w badaniach lekarskich;

19) koordynowanie działań, organizowanie oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem przez placówki Straży Granicznej zadań w zakresie:

a) warunków przekraczania granicy przez cudzoziemców oraz postępowań administracyjnych w tych sprawach,

b) wydawania wiz,

c) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695),

d) nakazu przebywania w określonym miejscu do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu opuszczania statku powietrznego lub morskiego oraz nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokładzie innego statku powietrznego lub morskiego niż ten, na którym przybył,

e) wnioskowania do właściwego miejscowo wojewody o nałożenie kary administracyjnej na przewoźnika,

f) realizacji postanowień umów o przyjmowaniu i przekazywaniu osób przebywających bez zezwolenia,

g) przepisów Rozporządzenia Rady nr 343/2003/ WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego do rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywateli państwa trzeciego (Dz. Urz. WE z dnia 25.02.2003 r. L 50/1),

h) kontroli legalności pobytu cudzoziemców,

i) wydalenia i zobowiązania cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

20) gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i informacji w zakresie postępowań administracyjnych z udziałem cudzoziemców;

21) opiniowanie projektów aktów prawa krajowego z zakresu wiz, migracji, uchodźctwa i wydaleń oraz zgłaszanie inicjatyw w tym zakresie;

22) udział w przygotowaniu projektów dotyczących wykorzystywania środków unijnych w ramach unijnych instrumentów finansowych oraz funduszy dotyczących uchodźctwa oraz powrotów dobrowolnych i przymusowych;

23) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału;

24) opracowywanie stanowisk w sprawach skarg z zakresu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanych przez komendanta oddziału lub komendantów placówek Straży Granicznej decyzji administracyjnych w stosunku do cudzoziemców.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.