Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2004.1.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2004 r.

Zarządzenie Nr 1
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 12 maja 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 39 ust. 6 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) oraz w związku z § 6 ust. 1 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 75, poz. 843 oraz z 2000 r. Nr 46, poz. 534) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 2, poz. 5, z 2001 r. Nr 2, poz. 2 oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 5 i 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.";

2)
w § 2 w ust. 10 uchyla się pkt 5;
3)
w § 15 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) kontrolę realizacji zadań bezpieczeństwa i higieny pracy przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej oraz prowadzenie badań i analiz w tym zakresie oraz realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie Głównej, a także podejmowanie działań na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności:

a) koordynację wykonywania zadań w komórkach do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,

b) udzielanie fachowej pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu bhp,

c) dokonywanie co najmniej raz w roku oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) określanie kierunków poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;";

4)
w § 23 w ust. 3 uchyla się pkt 18;
5)
dotychczasowe załączniki nr 1 i 2 do regulaminu organizacyjnego otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LP.STANOWISKOKomCKRGKBOBZBSBKBFBTBWMZPIOBAGRAZEM
FFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFCFC
1Komendant Główny110
2Zastępca Komendanta Głównego330
3Dyrektor biura / zespołu111111111111111
4Zastępca dyrektora biura / zespołu211111111111103
5Główny księgowy110
6Doradca Komendanta Głównego39120
7Radca Komendanta Głównego303
8Główny specjalista6321,5814271111211113311,5
9Radca prawny0,54,505
10Naczelnik wydziału31121112321r2146
11Zastępca naczelnika wydziału5134423412111293
12Dyżurny operacyjny kraju330
13Starszy specjalista132,536123,5744,575,522425135334
14Zastępca dyżurnego operacyjnego kraju660
15Kierownik sekcji11121
16Pomocnik dyżurnego operacyjnego kraju330
17Specjalista51111173
18Kierownik kancelarii tajnej101
19Starszy inspektor333224163221742617
20Inspektor21,5211381109,5
21Starszy technik1117100
22Starszy ratownik-kierowca550
23Rzemieślnik specjalista303
24Starszy kierowca101
25Konserwator505
26Sprzątaczka11011
27Portier101
RAZEM4508,51614,5277,51801510327,5208,515631307,5783228239119
OGÓŁEM (F + C)458,530,534,5182539,528,521167,51560358
Oznaczenia:

1) BF, BK itd. - oznacza biuro lub samodzielną komórkę organizacyjną według symboli użytych w regulaminie,

2) litera "F" - oznacza funkcjonariusza pożarnictwa,

3) litera "C" - oznacza pracownika cywilnego.