Dziennik resortowy

Dz.Urz.MTBiGM.2013.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2013
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 10 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 43/2012 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. MTBiGM poz. 83) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Biuro Informatyki i Łączności

1. Biuro Informatyki i Łączności odpowiada za realizację zadań związanych z utrzymaniem sprawnej i wydajnej infrastruktury informatyczno-telekomunikacyjnej, nadzorowaniem stanu technicznego oraz ilościowego posiadanych urządzeń teleinformatycznych, zachowaniem optymalnego stanu zabezpieczeń informatycznych, utrzymaniem stałej wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji elektronicznej, analizą potrzeb teleinformatycznych oraz związanym z tym przygotowywaniem planów oraz specyfikacji zakupów, zapewnianiem pracownikom Inspektoratu właściwych narzędzi informatycznych oraz pomocy w zakresie wykonywanych zadań.

2. W skład Biura Informatyki i Łączności wchodzą:

1) Wydział Administracji Bazami Danych oraz Programowania (BIŁ-WAD);

2) Wydział Administracji Systemów oraz Aplikacji (BIŁ-WAS);

3) Wydział Usług Sieciowych i Telekomunikacji (BIŁ-WUS);

4) Wydział Wsparcia Technicznego (BIŁ-WWT);

5) Wydział Ogólny (BIŁ-WO);

6) Wydział Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych (BIŁ-WPS);

7) Wydział Rozwoju Projektów Informatycznych (BIŁ-WRP);

8) Wieloosobowe Stanowisko do spraw Procedur oraz Bezpieczeństwa (BIŁ-SPB).

3. Do zadań Wydziału Administracji Bazami Danych oraz Programowania należy:

1) administracja systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji;

2) tworzenie oraz administrowanie kontami użytkowników systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji;

3) monitorowanie poprawności działania silników baz danych oraz weryfikowanie anomalii danych;

4) współpraca w zakresie systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji ze służbami informatycznymi organów Inspekcji;

5) współpraca w zakresie systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspekcji ze służbami informatycznymi firm powiązanych z tymi systemami;

6) udostępnianie innym biurom narzędzi do wykonywania zestawień, raportów i statystyk z systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

7) świadczenie pomocy technicznej pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługi systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

8) współpraca przy analizie oraz rozwoju rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych;

9) współpraca przy kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej w zakresie dostępu do rejestrów państwowych;

10) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

11) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

4. Do zadań Wydziału Administracji Systemów oraz Aplikacji należy:

1) administracja, analiza oraz rozwój systemów informatycznych Inspektoratu z wyłączeniem systemów merytorycznych obsługiwanych przez Wydział Administracji Bazami Danych oraz Programowania;

2) tworzenie kont użytkowników w domenach Inspektoratu, administrowanie nimi oraz przydzielanie im odpowiedniego poziomu uprawnień dostępu do zasobów informatycznych Inspektoratu;

3) administracja oraz rozwój systemów korespondencji elektronicznej;

4) wykonywanie oraz administrowanie procesami tworzenia elektronicznych kopii bezpieczeństwa danych informatycznych Inspektoratu;

5) przeprowadzanie aktualizacji systemów operacyjnych oraz scentralizowanego oprogramowania wykorzystywanego przez pracowników Inspektoratu;

6) współpraca w przygotowaniu i ocenie umów z firmami świadczącymi usługi informatyczne w zakresie merytorycznym;

7) analiza funkcjonowania systemów informatycznych Inspekcji oraz opracowywanie i realizowanie koncepcji i kierunków jego rozwoju;

8) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań teleinformatycznych w Inspekcji;

9) wdrażanie bądź koordynacja wdrażania i przekazywania systemów oraz nowych technologii do eksploatacji w Inspektoracie;

10) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie technologii intranetowych oraz internetowych wdrożonych lub wdrażanych w Inspektoracie;

11) świadczenie pomocy technicznej pracownikom oraz użytkownikom w zakresie obsługiwanych przez wydział systemów oraz aplikacji;

12) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

13) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

5. Do zadań Wydziału Usług Sieciowych i Telekomunikacji należy:

1) administrowanie oraz rekonfigurowanie urządzeń (UTM) sprzętowo zabezpieczających styk sieci Inspektoratu z Internetem we wszystkich lokalizacjach;

2) aktualizowanie oprogramowania urządzeń sieciowych;

3) analizowanie, konfigurowanie oraz monitorowanie połączeń pomiędzy komórkami organizacyjnymi Inspektoratu oraz pomiędzy komórkami organizacyjnymi Inspektoratu a urządzeniami wykorzystywanymi do realizacji zadań;

4) konfigurowanie oraz monitorowanie oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do zasobów informatycznych Inspektoratu;

5) zakładanie, przydzielanie uprawnień, zarządzanie oraz monitorowanie kont użytkowników mających dostęp do zasobów informatycznych Inspektoratu;

6) świadczenie zdalnej pomocy technicznej użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zasobów Inspektoratu;

7) administrowanie oraz rekonfigurowanie urządzeń aktywnych będących częścią wewnętrznej sieci logicznej Inspektoratu;

8) administrowanie oraz modyfikowanie konfiguracji wewnętrznej centrali telefonicznej Inspektoratu;

9) współpraca z dostawcami usług teleinformatycznych;

10) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

11) świadczenie pomocy technicznej użytkownikom w zakresie dostępu do informatycznych zasobów Inspektoratu;

12) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

6. Do zadań Wydziału Wsparcia Technicznego należy:

1) utrzymywanie ciągłości pracy stacji roboczych, oprogramowania biurowego i dedykowanego wykorzystywanego w Inspektoracie;

2) nadzór nad wykonywaniem serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania;

3) bezpośrednie wsparcie użytkowników w zakresie instalacji i konfiguracji stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania biurowego, narzędziowego oraz poczty elektronicznej;

4) udzielanie pomocy w problemach związanych z eksploatacją stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych, w tym drobne naprawy bieżące;

5) analiza potrzeb, zakup i instalacja materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych;

6) współtworzenie rejestrów sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania;

7) obsługa technicznych urządzeń druku oraz kopertowania;

8) udział w przeprowadzanych na terenie Inspektoratu inwentaryzacji sprzętu teleinformatycznego oraz licencji;

9) analiza oraz optymalne rozlokowanie zasobów informatycznych pomiędzy pracownikami Inspekcji;

10) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

11) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

7. Do zadań Wydziału Ogólnego należy:

1) obsługa sekretarsko-biurowa Biura;

2) obsługa kancelaryjna Biura;

3) rejestracja zgłoszeń problemów informatycznych, klasyfikowanie ich oraz przekazywanie do rozwiązania we wszystkich wydziałach Biura;

4) monitorowanie realizacji zgłoszeń dotyczących problemów informatycznych, ich analiza oraz okresowe przedstawianie raportów z zakresu jakościowego i terminowego realizowania zadań;

5) przyjmowanie oraz rejestrowanie korespondencji dotyczącej zadań wykonywanych przez Biuro;

6) wysyłanie oraz rejestrowanie korespondencji dotyczącej zadań wykonywanych przez Biuro;

7) prowadzenie określonej przez dyrektora biura dokumentacji z zakresu wykonywanych prac;

8) określanie, we współpracy odpowiednio z odpowiedzialną za tworzenie budżetu komórką Inspektoratu lub Wydziałem Funduszy Rozwojowych bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

9) koordynowanie prac pozostałych komórek Biura w zakresie określania bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

10) koordynowanie procesu rozwoju zawodowego pracowników Biura w zakresie zwiększania kompetencji;

11) prowadzenie pomocniczych rejestrów sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania;

12) monitorowanie przebiegu procesu wydatkowania środków budżetowych w zakresie zakupu towarów oraz usług teleinformatycznych;

13) monitorowanie realizacji umów z zakresu dostaw towarów lub usług teleinformatycznych oraz okresowe raportowanie stanu ich realizacji;

14) prowadzenie dokumentacji związanej z wydatkowaniem środków budżetowych w zakresie zakupu towarów oraz usług teleinformatycznych;

15) współpraca w prowadzeniu dokumentacji przetargowej z zakresu merytorycznego obszaru działalności Biura;

16) współpraca w prowadzeniu dokumentacji projektowej z zakresu merytorycznego obszaru działalności Biura;

17) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

8. Do zadań Wydziału Projektowania Systemów i Rozwiązań Informatycznych należy:

1) opracowywanie kierunków rozwoju informatycznego, w tym dokonywanie analizy potrzeb, określanie priorytetów i przygotowywanie strategii informatyzacji Inspektoratu;

2) opracowywanie i realizacja projektów dotyczących tworzenia systemów oraz innych rozwiązań informatycznych;

3) w koordynacji z BIŁ-WRP organizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie prac związanych z realizacją projektów informatycznych;

4) w koordynacji z BIŁ-WRP udział w działaniach związanych z zarządzaniem wymaganiami dla systemów informatycznych Inspektoratu;

5) administracja oraz obsługa informatyczna serwisu internetowego Inspektoratu, we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji w Gabinecie Głównego Inspektora;

6) przygotowywanie i przekazywanie jednostkom merytorycznie odpowiedzialnym narzędzi informatycznych służących do samodzielnego dodawania i aktualizacji treści na stronach internetowych i intranetowych Inspektoratu;

7) administracja oraz obsługa informatyczna serwisów intranetowych Inspektoratu;

8) nadzór nad pracami związanymi z analizą procesów organizacyjnych Inspektoratu, eksploatacją i rozwojem systemów wspierających obiegu dokumentów;

9) koordynacja projektów i prac bieżących związanych z funkcjonowaniem systemów internetowych Inspektoratu;

10) współpraca z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie zapewnienia interoperacyjności funkcjonujących i projektowanych systemów i rozwiązań informatycznych;

11) tworzenie lub współtworzenie schematów procesów wykonywanych przez komórki organizacyjne Inspektoratu;

12) wypracowywanie rekomendacji zmian procesów organizacyjnych Inspektoratu w oparciu o zidentyfikowane możliwości optymalizacji;

13) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

14) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

9. Do zadań Wydziału Rozwoju Projektów Informatycznych należy:

1) wdrażanie bądź koordynacja wdrażania systemów udoskonalanych i rozwijanych wspierających merytorycznie zadania statutowe do eksploatacji w Inspektoracie;

2) przekazywanie wiedzy o wdrożonych zmianach w systemach merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu do osób odpowiedzialnych za utrzymanie danego systemu;

3) współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań dotyczących systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

4) rozwój systemów merytorycznie wspierających zadania statutowe Inspektoratu;

5) współpraca w projektowaniu oraz tworzeniu rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych (np. PESEL, CEPiK eta);

6) współpraca przy analizie oraz rozwoju rozwiązań informatycznych umożliwiających dostęp do zasobów rejestrów państwowych;

7) współpraca przy działaniach związanych z rozwojem automatyzacji wykonywania procesów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi wykorzystywanymi przez Inspekcję, a zewnętrznymi rejestrami państwowymi;

8) współpraca przy kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej w zakresie dostępu do rejestrów państwowych;

9) analiza potrzeb wsparcia rozwiązaniami informatycznymi procesów biznesowych;

10) sprawowanie kontroli nad realizacją prowadzonych projektów informatycznych;

11) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;

12) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac.

10. Do zadań Wieloosobowego Stanowiska do spraw Procedur oraz Bezpieczeństwa należy:

1) współtworzenie, analiza oraz aktualizacja wewnętrznych procedur informatycznych Inspektoratu;

2) analiza poziomu zabezpieczeń systemów informatycznych wykorzystywanych w Inspektoracie;

3) analizowanie poziomu zabezpieczeń sieciowych wykorzystywanych w Inspektoracie;

4) opracowywanie planów awaryjnych oraz planów napraw systemów informatycznych;

5) współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie współtworzenia oraz aktualizacji procedur, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

6) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych prac;

7) określanie we współpracy z Wydziałem Ogólnym oraz w porozumieniu z pozostałymi komórkami Biura bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu.";

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
3) w załączniku nr 3 wiersz czwarty tabeli otrzymuje brzmienie:
4.Biuro Informatyki i ŁącznościBIŁ
Wydział Administracji Bazami Danych oraz ProgramowaniaBIŁ-WAD
Wydział Administracji Systemów oraz AplikacjiBIŁ-WAS
Wydział Usług Sieciowych i TelekomunikacjiBIŁ-WUS
Wydział Wsparcia TechnicznegoBIŁ-WWT
Wydział OgólnyBIŁ-WO
Wydział Projektowania Systemów i Rozwiązań InformatycznychBIŁ-WPS
Wydział Rozwoju Projektów InformatycznychBIŁ-WRP
Wieloosobowe Stanowisko do spraw Procedur oraz BezpieczeństwaBIŁ-SPB
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO