Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GIOŚ.2012.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 20 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 statutu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 29, poz. 274, z późn. zm.2)) zarządzam co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, w załączniku stanowiącym regulamin organizacyjny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w § 16 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) nadzór nad zapewnieniem czystości i właściwych warunków higienicznych w pomieszczeniach użytkowanych przez Inspektorat;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1554, z 2004 r. Nr 262, poz. 2605, z 2007 r. Nr 21, poz. 126, z 2008 r. Nr 41, poz. 244, z 2009 r. Nr 94, poz. 899 oraz z 2010 r. Nr 174, poz. 1181.