Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2013.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 34 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 42 oraz z 2013 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych;";

2)
w § 6:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, Gabinetu Politycznego Ministra, Głównego Ekonomisty Ministerstwa oraz dyrektorów.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister może upoważnić Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu, Dyrektora Generalnego, Głównego Ekonomistę Ministerstwa, dyrektorów i innych pracowników Ministerstwa do załatwiania spraw w jego imieniu, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.";

3)
w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prawidłową, efektywną i terminową realizację zadań, odpowiednio departamentu albo biura, określonych w regulaminie oraz zleconych przez Ministra, Sekretarzy Stanu, Podsekretarzy Stanu lub Dyrektora Generalnego;";

4)
w § 12:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) udzielanie informacji i wyjaśnień Rzecznikowi Prasowemu Ministra oraz pracownikom komórek Biura Ministra właściwych w sprawach prowadzenia polityki informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej Ministerstwa;",

b)
dodaje się pkt 29 w brzmieniu:

"29) współpraca z Departamentem Audytu Sektora Finansów Publicznych w zakresie identyfikacji ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, w tym udzielanie informacji i wyjaśnień o tych ryzykach.";

5)
w § 14:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Ministra odpowiada za realizację zadań związanych z działalnością Ministra jako organu administracji rządowej i członka Rady Ministrów, wynikających ze współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, organami Rady Ministrów, Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz sejmowymi i senackimi komisjami. Biuro Ministra zapewnia obsługę posiedzeń Kierownictwa, zarządza korespondencją kierowaną do Ministra, zapewnia obsługę prasową Ministra i Ministerstwa. Biuro Ministra realizuje zadania wynikające z obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych w zakresie promowania, upowszechniania i propagowania problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.",

b)
w ust. 2:
-
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) opracowywanie i przygotowywanie wniosków do Prezesa Rady Ministrów w sprawie rekomendacji osób na stanowiska Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie;",

-
dodaje się pkt 25 w brzmieniu:

"25) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych w zakresie promowania, upowszechniania i propagowania problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych oraz zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działami administracji rządowej budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.";

6)
w § 15 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) prowadzenie spraw w zakresie nadawania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Skarbowości Rzeczypospolitej Polskiej.";

7)
w § 16:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych odpowiada za obsługę Ministra w zakresie realizacji zadań związanych z koordynacją kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz zapewnieniem funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych przez Ministra działach administracji rządowej. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych realizuje zadania wynikające z obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych w zakresie identyfikacji ryzyk występujących w systemie finansów publicznych.",

b)
w ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych w zakresie identyfikacji ryzyk występujących w systemie finansów publicznych.";

8)
w § 17 w ust. 2:
a)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przygotowywanie wynikających z właściwości departamentu projektów decyzji Ministra oraz projektów decyzji zmieniających decyzje o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa wydatków na zadania;",

b)
uchyla się pkt 11;
9)
w § 26 w ust. 2:
a)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) prowadzenie prac koncepcyjnych, legislacyjnych i proceduralnych związanych z Perspektywą Finansową 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020, w tym w zakresie funkcjonowania systemu finansowania programów z funduszy Unii Europejskiej i ich powiązań z innymi elementami systemu finansowego państwa, we współpracy z Departamentem Budżetu Państwa, Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego, Departamentem Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa, Departamentem Reformy Finansów Publicznych, oraz z Departamentem Unii Europejskiej;",

b)
dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) przygotowywanie projektów decyzji Ministra oraz projektów decyzji zmieniających decyzje o zapewnieniu finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.