Dziennik resortowy

Dz.Urz.GUM.2013.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 21 stycznia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Płocku

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 33 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Płocku (Dz. Urz. GUM Nr 5, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar w Płocku";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Obwodowemu Urzędowi Miar w Płocku nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.";

3) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
a) tytuł załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"REGULAMIN ORGANIZACYJNY OBWODOWEGO URZĘDU MIAR W PŁOCKU",

b) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Obwodowy Urząd Miar w Płocku działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo o miarach";

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zniesienia niektórych obwodowych urzędów miar oraz określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 56, poz. 341);

3) innych ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością Obwodowego Urzędu Miar w Płocku;

4) regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie;

5) regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu Miar w Płocku, zwanego dalej "Regulaminem";

6) zarządzeń, wytycznych, decyzji i innych dokumentów wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Płocku.",

c) w § 2:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Naczelnik Urzędu - Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar w Płocku;",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Obwodowy Urząd - Obwodowy Urząd Miar w Płocku;",

d) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Obwodowy Urząd prowadzi nadzór nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych zgodnie z ustalonym obszarem działania, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 229, poz. 1495), zwanej dalej "ustawą o towarach paczkowanych".",

e) w § 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.);";

4) w załączniku do załącznika do zarządzenia Lp. 4 otrzymuje brzmienie:
4Zbiorniki pomiarowe do cieczy
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332.