Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSZ.2012.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 22 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 25 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spr. Zagr. poz. 24), wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W komórce organizacyjnej ministerstwa referat może być utworzony w ramach wydziału, jeżeli liczy on przynamniej 8 pracowników, albo poza wydziałem.";

2) § 57 otrzymuje brzmienie:

"Biuro Dyrektora Politycznego (BDP)

1) prowadzi sprawy związane z wypracowaniem strategii aktywnego członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej w odniesieniu do politycznych aspektów stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej oraz w odniesieniu do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB);

2) współdziała w zapewnieniu merytorycznej obsługi przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej biorących udział w posiedzeniach Rady Europejskiej;

3) koordynuje przygotowania i przygotowuje projekt instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych oraz zapewnia merytoryczną obsługę przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej na posiedzeniach tej Rady;

4) opracowuje zapisy do instrukcji na COREPER II w części dotyczącej stosunków zewnętrznych oraz Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (PSC) we współdziałaniu z Dyrektorem Politycznym i nadzoruje pracę przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy PSC;

5) wypracowuje w porozumieniu z właściwymi departamentami stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach z zakresu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, w tym Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony jako jej części, kierunków działań politycznych Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, strategii UE wobec państw trzecich i regionów oraz zapewnia obsługę Dyrektora Politycznego i Korespondenta Europejskiego;

6) uczestniczy w przygotowaniu stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do planów prac Komisji Europejskiej i sześciomiesięcznych programów prac rotacyjnych prezydencji;

7) prowadzi prace analityczne mające na celu przygotowanie projektów stanowisk wobec reform podejmowanych w Unii Europejskiej, w zakresie WPZiB oraz stosunków zewnętrznych;

8) koordynuje sprawy związane z wypracowaniem i wdrożeniem strategii politycznej obecności obywateli Polski w organizacjach międzynarodowych, w tym w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz uczestniczy w procesie rekrutacji na stanowiska w tych organizacjach;

9) zapewnia nadzór nad realizacją strategii obecności obywateli polskich w organizacjach międzynarodowych, w tym Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych UE;

10) planuje i organizuje procedury naboru oraz przygotowania kandydatów na stanowiska w instytucjach i organizacjach międzynarodowych i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych Unii Europejskiej (ESDZ), prowadzi działania promocyjne na rzecz polskich kandydatów oraz monitoruje stan zatrudnienia obywateli polskich w instytucjach i organizacjach międzynarodowych;

11) koordynuje i organizuje procedury związane z naborem i delegowaniem pracowników ministerstwa oraz innych ministerstw i urzędów centralnej administracji rządowej do instytucji UE, w tym ESDZ oraz do innych organizacji międzynarodowych w charakterze ekspertów narodowych;

12) prowadzi sprawy w zakresie strategicznych kierunków rozwoju polityki sąsiedztwa UE.";

3) § 63 otrzymuje brzmienie:

"Biuro Spraw Osobowych (BSO)

1) zapewnia realizację decyzji personalnych podjętych przez Ministra Spraw Zagranicznych;

2) zapewnia obsługę dyrektora generalnego w zakresie wykonywanych przez niego czynności z zakresu prawa pracy i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników, w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, planowania i wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, a także świadczeń przysługujących członkom ich rodzin;

3) opracowuje projekt i realizuje program zarządzania zasobami ludzkimi;

4) planuje i organizuje procedury naboru na stanowiska pracy w komórkach organizacyjnych oraz w placówkach zagranicznych, a także organizuje i przeprowadza konkurs w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej;

5) koordynuje działania związane ze sporządzaniem i aktualizacją opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowaniem, a także z przeprowadzaniem ocen okresowych;

6) przygotowuje strategię szkoleniową w ministerstwie i placówkach zagranicznych, w tym w szczególności analizuje i bada potrzeby szkoleniowe oraz planuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników ministerstwa;

7) organizuje praktyki, staże oraz wolontariat na rzecz ministerstwa i placówek zagranicznych oraz wspiera rozwój zawodowy pracowników ministerstwa, w tym ich indywidualny udział w szkoleniach i stażach za granicą;

8) współpracuje z organizacjami międzynarodowymi oraz służbami zagranicznymi innych państw w ramach realizacji porozumień dwustronnych oraz programów wymiany urzędników, podpisanych przez Polskę;

9) organizuje i nadzoruje konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych;

10) nadzoruje i koordynuje współpracę z Polskim Instytutem Dyplomacji w sprawach dot. szkoleń pracowników MSZ, w tym nadzór nad przebiegiem szkoleń PID dla MSZ;

11) prowadzi sprawy związane z wydawaniem, ewidencjonowaniem i przechowywaniem paszportów dyplomatycznych oraz służbowych, załatwia sprawy wizowe związane z wyjazdami służbowymi pracowników ministerstwa oraz innych uprawnionych osób;

12) podejmuje działania z zakresu ochrony zdrowia pracowników i członków ich rodzin;

13) realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

14) realizuje zadania związane z działalnością socjalną pracodawcy, w tym planuje budżet zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodaruje tym funduszem;

15) opracowuje i aktualizuje kategoryzację placówek pod względem warunków życia;

16) odpowiada za współpracę ministerstwa ze Stowarzyszeniem Rodzin Dyplomatów Rzeczypospolitej Polskiej".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2012 r.
______

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1492).