Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2009.7.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 19 maja 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 10 Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 8, poz. 58), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 6 - 8 w brzmieniu:

"6) Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej;

7) Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską;

8) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.";

2)
w § 7 w ust. 1:
a)
w pkt 1:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) występowanie z wnioskiem do Ministra o nadanie regulaminu,",

– dodaje się lit. ca w brzmieniu:

"ca) ustalanie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórek organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu pracy,",

– dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.2)),",

– lit. f otrzymuje brzmienie:

"f) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego w Ministerstwie,",

b)
w pkt 2 dodaje się lit. d i e w brzmieniu:

"d) przygotowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w Ministerstwie,

e) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na wyższe stanowiska w służbie cywilnej.";

3)
w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Organizację oraz szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne zatwierdzone przez Dyrektora Generalnego.";

4)
w § 12 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Komórka organizacyjna uczestnicząca w realizacji projektu lub programu finansowanego z wykorzystaniem środków zewnętrznych, w szczególności środków pochodzących z Unii Europejskiej, ma obowiązek zapewnienia merytorycznego nadzoru nad jego realizacją w zakresie swojej działalności, w szczególności przez udział przedstawicieli w pracach rady lub zespołu powołanego w trybie § 5 ust. 3 i wykonywanie obowiązków nałożonych przez uprawnione do tego osoby.";

5)
w § 13 w ust. 2:
a)
w pkt 3 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) regulacji w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów,

c) regulacji w sprawie zasad, trybu działania oraz składu osobowego Kierownictwa Ministerstwa Finansów;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przygotowywanie imiennych upoważnień dla członków Kierownictwa oraz pracowników Biura Ministra do podejmowania, z upoważnienia Ministra, decyzji w zakresie zadań realizowanych przez Biuro Ministra;",

c)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) prowadzenie zbioru wewnętrznych aktów prawnych Ministra w sprawie powoływania komisji, komitetów, rad oraz zespołów;",

d)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym członków Kierownictwa oraz pracowników Gabinetu Politycznego Ministra obowiązanych do ich składania, prowadzenie ewidencji i zbioru tych oświadczeń oraz ich udostępnianie uprawnionym organom;",

e)
pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) monitorowanie przygotowywania przez właściwe komórki organizacyjne materiałów i dokumentów na plenarne posiedzenia Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiedzenia komisji sejmowych i senackich;";

6)
w § 18 w ust. 2:
b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przygotowanie i wdrażanie rozwiązań systemowych oraz planowanie, realizacja i nadzór nad wykonaniem zadań w zakresie zamówień publicznych w Ministerstwie, w szczególności przez:

a) opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych, określających zasady i tryb działania jednostek organizacyjnych Ministerstwa przy udzielaniu zamówień publicznych,

b) opracowywanie planu zakupów i planu zamówień oraz wstępnego ogłoszenia informacyjnego,

c) prowadzenie analizy wniosków o rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wniosków o dokonanie zakupu,

d) prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówienia,

e) prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w zakresie czynności proceduralno-dokumentacyjnych, w tym udział w pracach komisji przetargowych,

f) udzielanie niezbędnej pomocy osobom prowadzącym merytorycznie postępowanie w celu zapewnienia zgodności postępowania z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;",

b)
w pkt 4 dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) prowadzenie spraw dotyczących rozpatrywania wniosków o umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3));";

7)
w § 24:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Informatyki odpowiada, w miarę przyznanych środków, za dostarczanie usług informatycznych Ministerstwu i podległym służbom. Realizuje te zadania we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa i jednostkami organizacyjnymi resortu finansów, w tym z Departamentem Finansów Resortu, który wykonuje zadania związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.",

b)
w ust. 2:

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) rozpoznawanie, inwentaryzacja i klasyfikacja potrzeb informatycznych w Ministerstwie i podległych jednostkach organizacyjnych, w tym w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie komórek organizacyjnych i podległych jednostek organizacyjnych pełniących funkcje właścicielskie;",

– pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) koordynacja, we współpracy z Departamentem Finansów Resortu, planowania oraz realizacji wydatków informatycznych ujętych w budżecie Ministerstwa i resortu finansów;",

– dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) koordynacja w Ministerstwie zakupów i zamówień publicznych, w tym działań w ramach przygotowywania postępowań o zamówienia publiczne oraz udział w prowadzeniu tych postępowań, a także przygotowywanie umów, nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem oraz rozliczeniem w zakresie dostaw sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług informatycznych, w tym usług serwisowych oraz szkoleń z zakresu informatyki.";

8)
§ 34 otrzymuje brzmienie:

"§ 34.

DEPARTAMENT POLITYKI FINANSOWEJ, ANALIZ I STATYSTYKI

1. Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki odpowiada za:

1) zapewnianie Ministrowi Finansów informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w formułowaniu i realizacji polityki fiskalnej oraz w koordynacji polityk ekonomicznych i finansowych Unii Europejskiej. Przekazywane dane statystyczne, prognozy i analizy obejmują wielkości makroekonomiczne, główne kategorie przepływów finansowych dotyczących sektora finansów publicznych oraz dochody budżetu państwa;

2) zapewnianie obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską.

2. Do zadań Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki należy w szczególności:

1) zapewnianie obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, w tym między innymi:

a) obsługi merytorycznej,

b) obsługi organizacyjnej,

c) obsługi kancelaryjno-biurowej;

2) przygotowywanie analiz i prognoz głównych wielkości makroekonomicznych oraz przygotowywanie prognoz dochodów budżetu państwa i analiz dochodów podatkowych, z wyłączeniem dochodów z UE, dochodów z ceł oraz dochodów z podatku od gier, m.in. dla potrzeb:

a) założeń do projektu budżetu państwa,

b) projektu ustawy budżetowej,

c) przygotowania aktualizacji Programu Konwergencji,

d) opracowania dla Komisji Trójstronnej ds. Społeczno - Gospodarczych rządowej informacji o wstępnych prognozach makroekonomicznych,

e) współpracy z organami Komisji Europejskiej i OECD,

f) dla celów budżetowych Unii Europejskiej w zakresie dochodu narodowego brutto (DNB) oraz zmiennych makroekonomicznych stanowiących podstawę do obliczania prognozy bazy VAT,

g) zarządzania płynnością budżetu państwa (w zakresie dochodów budżetu państwa),

h) przygotowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej;

3) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, głównych kategorii dochodów, wydatków oraz wyniku sektora finansów publicznych wg metodologii krajowej na potrzeby przygotowania projektu ustawy budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz przygotowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej;

4) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, prognoz głównych kategorii dochodów, wydatków i wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii ESA'95, w szczególności dla potrzeb notyfikacji fiskalnej, Aktualizacji Programu Konwergencji i współpracy z organami Komisji Europejskiej;

5) przygotowanie i koordynacja prac w zakresie Aktualizacji Programu Konwergencji;

6) przygotowanie założeń do projektu budżetu państwa;

7) opracowywanie dokumentów, analiz i innych materiałów związanych z problematyką integracji walutowej, dla potrzeb działalności Pełnomocnika Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami, a także międzyresortowa koordynacja działań związanych z przygotowaniem Rzeczypospolitej Polskiej do członkostwa w strefie euro;

9) inicjowanie i organizowanie współpracy z właściwymi organami administracji rządowej i instytucjami w zakresie makroekonomicznych aspektów procesu integracji walutowej;

10) koordynacja współpracy Ministerstwa z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie:

a) kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej (policy-mix),

b) polityki kursowej;

11) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, danych statystycznych dotyczących finansów publicznych zgodnie z metodologią organizacji międzynarodowych;

12) opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, programu badań statystycznych statystyki publicznej w części dotyczącej resortu finansów oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tego programu;

13) udział w pracach Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (Economic and Financial Committee - EFC);

14) opracowywanie wkładu, w zakresie działalności Departamentu, do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia EFC na szczeblu Członków i zastępców Członków (Alternaci) oraz Rady Ecofin;

15) udział w pracach grup roboczych i podkomitetach na forum Unii Europejskiej:

a) Grupa robocza ds. liczenia luki produktowej (Output Gap Working Group),

b) Podkomitet EFC ds. statystyki (EFC Sub-Committee on Statistics),

c) Komitet Doradczy ds. Środków Własnych (Advisory Committee on the Own Resources ACOR) w zakresie przygotowania prognozy dochodu narodowego brutto,

d) Grupa robocza ds. struktury podatków (Tax Structures Working Group),

e) Grupa robocza Lime (Lisbon Methodology Working Group),

f) Grupa robocza ds. Rachunków Finansowych (Financial Accounts Working Party),

g) Grupa robocza ds. konwersji danych (The GFS convergence project with the IMF),

h) Grupa ekspercka ds. Prognoz (Experts' Group "Economic Forecasts");

16) udział w pracach komitetów OECD w zakresie właściwości Departamentu:

a) Komitetu Polityki Ekonomicznej OECD,

b) Komitetu Podatkowego OECD;

17) udział w pracach:

a) Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym w zakresie sytuacji dochodowej budżetu państwa, sytuacji fiskalnej oraz sytuacji na rynku walutowym i pieniężnym,

b) międzyresortowego Zespołu ds. Statystyki Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych,

c) Komisji Programowo - Metodologicznej Głównego Urzędu Statystycznego;

18) analiza i opiniowanie założeń makroekonomicznych związanych z wnioskami o udzielenie gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowań naprawczych i ostrożnościowych, pożyczek dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz uczestniczenie, w tym zakresie, w posiedzeniach Komisji ds. Gwarancji i Poręczeń;

19) opracowywanie koncepcji rozwoju, wdrażania i funkcjonowania informatycznego Systemu Zarządzania Analizami i Prognozami Szeregów Czasowych, wspomagającego monitoring procesów makroekonomicznych niezbędny m.in. w ocenie stopnia nominalnej i realnej konwergencji gospodarki polskiej ze strefą euro;

20) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi oraz koordynacja prac w zakresie pozyskania i utrzymania zasobów informacyjnych (danych, metadanych i analiz) w Systemie Zarządzania Analizami i Prognozami Szeregów Czasowych;

21) opracowywanie rozwiązań systemowych i projektów aktów prawnych dotyczących cen w zakresie zasad ogólnych (ustawa o cenach i przepisy wykonawcze do niej - z wyłączeniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych) oraz przygotowywanie projektów interpretacji tych przepisów;

22) koordynacja współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie systemu uznawania kwalifikacji zawodowych;

23) koordynacja współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w zakresie Krajowych Planów Działań na rzecz Zatrudnienia;

24) opracowywanie i aktualizowanie, we współpracy z Departamentami Gwarancji i Poręczeń oraz Długu Publicznego, opisów metodologicznych oraz danych statystycznych z zakresu finansów publicznych do międzynarodowego systemu internetowego The Special Data Dissemination Standard, rocznika statystycznego GUS, małego rocznika statystycznego GUS i biuletynu statystycznego GUS;

25) współpraca z Departamentem Informatyki w zakresie utrzymania i rozwoju warstwy analitycznej systemu SINDBAD;

26) współpraca z Departamentami Budżetu Państwa i Finansów Samorządu Terytorialnego w opracowywaniu klasyfikacji budżetowej.";

9)
w § 38 w ust. 2:
a)
uchyla się pkt 9,
b)
dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) realizacja projektu "Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym" finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w tym pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach tego projektu.";

10)
w § 40 w ust. 2:
a)
pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) opiniowanie propozycji rozwiązań w zakresie rachunkowości instytucji finansowych, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych;",

b)
dodaje się pkt 34 w brzmieniu:

"34) opracowywanie, we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, regulacji prawnych dotyczących zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.";

11)
w § 42 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) inicjowanie i realizacja zadań wynikających z udziału Ministra lub jego przedstawiciela w pracach Rady Unii Europejskiej ds. Ekonomiczno-Finansowych (ECOFIN), Komitetu Ekonomiczno-Finansowego (Economic and Financial Committee - EFC) oraz Komitetu Polityki Gospodarczej (EPC);";

12)
w § 45 w ust. 2 dodaje się pkt 27 w brzmieniu:

"27) udział w pracach Komitetu Polityki Gospodarczej Unii Europejskiej.";

13)
w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Dyrektora Generalnego odpowiada za sprawy wynikające z zadań Dyrektora Generalnego Ministerstwa w zakresie organizacji Ministerstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania środkami na wynagrodzenia i szkolenia pracowników oraz gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Audyt wewnętrzny w Ministerstwie prowadzi komórka do spraw audytu wewnętrznego wyodrębniona w ramach Biura Dyrektora Generalnego, podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.";

14)
w § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Kontroli Resortowej odpowiada za kontrolę działalności komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów w Białobrzegach, Ośrodka Wypoczynkowo - Szkoleniowego "Bałtyk" w Jastrzębiej Górze, Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Otwocku i Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Kadr Celnych i Skarbowych w Muszynie, a także za kontrolę izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz izb i urzędów celnych w zakresie realizacji wydatków budżetowych w ramach części 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.";

15)
w § 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Ochrony odpowiada za ochronę informacji, w szczególności danych osobowych, zapewnienie ochrony osób i mienia Ministerstwa, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej. Biuro prowadzi sprawy wynikające ze współdziałania Ministra Finansów z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie spraw obronnych oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych. Biuro zapewnia obsługę organizacyjną Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85 poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466.