Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.10.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 31 października 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach (Dz. Urz. GUM Nr 3, poz. 15) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, celowe oraz zadaniowe o charakterze stałym albo doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.