Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2012.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu

Na podstawie art. 290 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Nr 3 Ministra Gospodarki z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu (Dz. Urz. Min. Gosp. Nr 2, poz. 7), wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w § 5 ust. 6, w § 6 ust. 17 i 18 oraz w § 8 ust. 3 w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli";
2) użyte w § 6 ust. 4, 9 i 10, w § 9 ust. 2-4 oraz w § 10 w różnej liczbie i przypadku wyrazy "Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.