Dziennik resortowy

Dz.Urz.MT.2007.15.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.1)) oraz § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 lutego 2007 r. zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 11, poz. 46, z 2003 r. Nr 3, poz. 7 i Nr 20, poz. 38, z 2005 r. Nr 8, poz. 57, Dz. Urz. Ministra Transportu i Budownictwa z 2005 r. Nr 1, poz. 5 oraz Dz. Urz. Ministra Transportu z 2006 r. Nr 11, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) nazwa drogi Nr 287 otrzymuje brzmienie:

"287 KOSIERZ - BOBROWICE - LUBSKO - ŻARY";

2) nazwa drogi Nr 414 otrzymuje brzmienie:

"414 DROGA 94 - WRZOSKI - OPOLE - ŁĄCZNIK - BIAŁA - LUBRZA";

3) nazwa drogi Nr 869 otrzymuje brzmienie:

"869 DROGA 19 - DROGA 9".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381.