Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2011.9.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 28 lipca 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.1)) oraz § 4 ust. 2 pkt 1 załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 16 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad2) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym (Dz. Urz. MI Nr 15, poz. 78, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
przebieg drogi nr 1 otrzymuje brzmienie:

"/GDAŃSK/ 6-ŚWIECIE-TORUŃ-ŁÓDŹ-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI-CZĘSTOCHOWA-WOJKOWICE KOŚCIELNE-DĄBROWA GÓRNICZA-TYCHY-BIELSKO-BIAŁA-CIESZYN-BOGUSZOWICE-GRANICA PAŃSTWA, GLIWICE /WĘZEŁ "GLIWICE SOŚNICA"/-ŚWIERKLANY /WĘZEŁ "ŚWIERKLANY"/, PYRZOWICE-PODWARPIE (odcinek drogi ekspresowej S1)";

2)
przebieg drogi nr 7 otrzymuje brzmienie:

"ŻUKOWO/DROGA 20/-GDAŃSK-ELBLĄG-OSTRÓDA-OLSZTYNEK-PŁOŃSK-WARSZAWA-JANKI-GRÓJEC-RADOM-KIELCE-KRAKÓW-RABKA-ZDRÓJ-CHYŻNE-GRANICA PAŃSTWA, WĘZEŁ "KRAKÓW PRZEWÓZ" - WĘZEŁ "KRAKÓW BIEŻANÓW" (odcinek drogi ekspresowej S7)";

3)
przebieg drogi nr 8 otrzymuje brzmienie:

"GRANICA PAŃSTWA-KUDOWA-ZDRÓJ-KŁODZKO-ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE-WROCŁAW-OLEŚNICA-SYCÓW-KĘPNO-WALICHNOWY-WIELUŃ-BEŁCHATÓW-PIOTRKÓW TRYBUNALSKI-RAWA MAZOWIECKA-WARSZAWA-RADZYMIN-WYSZKÓW-OSTRÓW MAZOWIECKA-ZAMBRÓW-BIAŁYSTOK-KORYCIN-AUGUSTÓW-SUWAŁKI-BUDZISKO-GRANICA PAŃSTWA, WĘZEŁ "KONOTOPA"-WĘZEŁ "ŻOLIBORZ" (odcinek drogi ekspresowej S8)".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945.

2) Zmiany Regulaminu Organizacyjnego wprowadzone zostały zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 9 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 15 z dnia 28 kwietnia 2009 r., Nr 21 z dnia 1 czerwca 2009 r., Nr 26 z dnia 20 kwietnia 2010 r., Nr 60 z dnia 17 czerwca 2010 r., Nr 68 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 95 z dnia 26 października 2010 r. Nr 100 z dnia 12 listopada 2010 r. Nr 118 z dnia 30 grudnia 2010 r. Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r., Nr 24 z dnia 1 kwietnia 2011 r. oraz Nr 38 z dnia 21 czerwca 2011 r.

3) Zmiany zarządzenia wprowadzone zostały zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad: Nr 77 z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MI Nr 13, poz. 48), Nr 6 z dnia 3 lutego 2010 r. (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 7) oraz Nr 111 z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. MI Nr 16, poz. 56).