Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.1989.2.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 2 maja 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Ministerstwu Sprawiedliwości regulaminu organizacyjnego

Na podstawie § 2 uchwały nr 200/87 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości zarządza się, co następuje:
§  1. W regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości stanowiącym załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1988 r. w sprawie nadania Ministerstwu Sprawiedliwości regulaminu organizacyjnego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 9 i z 1989 r. Nr 1, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 38:
a) pkt 1 skreśla się,
b) pkt 2 oznacza się jako pkt 1 i nadaje mu brzmienie:

"1) normowanie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych resortu (etatyzacja),",

c) pkt 3 i 4 oznacza się odpowiednio jako pkt 2 i 3,
d) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) opracowywanie modelowych projektów dotyczących zatrudnienia i kształtowania wynagrodzeń,",

2) w § 39:
a) pkt 4 skreśla się, a dotychczasowe pkt 5 i 6 oznacza się odpowiednio jako pkt 4 i 5;
3) w § 43 ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie propozycji do projektów planów społeczno-gospodarczych (rocznych i perspektywicznych) określających zadania rzeczowe i finansowe w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń i innych wskaźników budżetowych i pozabudżetowych założeń inwestycyjno-remontowych oraz zakładowej działalności socjalnej i mieszkaniowej w resorcie sprawiedliwości,",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sporządzanie analiz wykonania zatrudnienia, płac i innych zadań finansowych, inwestycyjno-remontowych i socjalnych oraz prognoz ich rozwoju i wykonania w resorcie sprawiedliwości,",

4) w § 44 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie propozycji do projektów planów społeczno-gospodarczych w zakresie zatrudnienia, wynagrodzeń i innych wskaźników budżetowych i pozabudżetowych oraz projektów budżetu i planów finansowych resortu, a także koordynacja działalności w tym zakresie wszystkich jednostek organizacyjnych resortu,".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.