Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.441

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej

Departament Budżetowy

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 178, z późn. zm.2)) w § 1 uchyla się pkt 2, 51, 88, 89, 90 i 91.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 118, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 142 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 22, poz. 289, z 2011 r. Nr 8, poz. 94 oraz z 2012 r. poz. 87 i poz. 160.