Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab... - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2010.20.261

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 października 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadlania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym szefom komórek organizacyjnych tworzących Sztab Generalny Wojska Polskiego statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 181), w § 1 uchyla się pkt 1.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2010 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy został ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.