Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) oraz art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zarządza się, co następuje:

§  1. W § 4 zarządzenia Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 18 z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) nieruchomość położoną w Toruniu, przy ul. Sobieskiego/Pułaskiego o powierzchni 1,1042 ha, zabudowaną budynkiem nr 20 o kubaturze 6751 m3, powierzchni ogólnej 1040 m2, powierzchni użytkowej 869 m2 oraz budynkiem nr 73 o kubaturze 153 m3, powierzchni ogólnej 41 m2, powierzchni użytkowej 41 m2, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 23/1, obręb 0055 Toruń oraz działki o numerach ewidencyjnych 1/138, 1/140, 6/4, 7/4, 8/4 i 8/8, obręb 0019 Toruń, ujawnione w księdze wieczystej KW nr TO1T/00006110/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy wyposaża się, w oparciu o art. 53 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2)) w nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa pozostającą w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej - Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu, położoną we Wrocławiu przy ul. Obornickiej o powierzchni 3,2143 ha, zabudowaną budynkiem o kubaturze 15.824 m3, powierzchni ogólnej 4159 m2, powierzchni użytkowej 4118 m2, obejmującą działkę o numerze ewidencyjnym 4/29, obręb 0061 - Różanka, ujawnioną w księdze wieczystej KW nr WR1K/00270707/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.";

3) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2b w brzmieniu:

"2a Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z zawarciem umowy o nieodpłatnym przeniesieniu własności nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 4 na rzecz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, w tym do wystąpienia do Prezydenta Miasta Toruń z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia przysługującego do tej nieruchomości Ministerstwu Obrony Narodowej - Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Bydgoszczy prawa trwałego zarządu.

2b Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności formalnoprawnych związanych z zawarciem umowy o nieodpłatnym przeniesieniu własności nieruchomości, o której mowa w ust. 1a na rzecz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, w tym do wystąpienia do Prezydenta Miasta Wrocław z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego do tej nieruchomości Ministerstwu Obrony Narodowej - Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury we Wrocławiu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2009 r. Nr 17, poz. 190, z 2010 r. Nr 10, poz. 107 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 95.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908.