Zm.: zarządzenie w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2014.90

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 września 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie"

Na podstawie art. 166 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie" (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 8 oraz z 2014 r. poz. 41) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Redaktorem Naczelnym jest II Wiceprezes WUG.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.