Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.4.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 151
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 1999 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 107, z 2000 r. Nr 5, poz. 54, z 2001 r. Nr 15, poz. 158 i z 2002 r. Nr 5, poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) inicjuje i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży";

2)
w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik rewiru rozlicza okresowo - nie rzadziej niż raz na 3 miesiące - każdego dzielnicowego z wykonania zadań służbowych oraz przestrzegania dyscypliny służbowej. Formę rozliczenia określa kierownik jednostki Policji";

3)
w § 23 pkt 6 - uchyla się;
4)
w załączniku do zarządzenia wyrazy "ZASTRZEŻONE (po wypełnieniu)" - skreśla się.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.