Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2006.4.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 stycznia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 pkt 2 i 7 uchyla się;
2)
w § 12 w ust. 2 wyrazy "§15 ust. 2 i" skreśla się;
3)
§ 15 uchyla się;
4)
w § 16 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Projekt aktu normatywnego, przed skierowaniem do uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych, Biuro Prawne Komendy Głównej Policji przedstawia Komendantowi Głównemu Policji do akceptacji,";

5)
w § 17:
a)
w ust. 2 wyrazy "i § 15" skreśla się,
b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do opracowania projektu ustawy stosuje się tryb, o którym mowa w § 10-14 i w § 18 ust. 3.";

c)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Tryb, o którym mowa w ust. 1-4, stosuje się do opracowania projektu umowy lub porozumienia międzynarodowego, dotyczących Policji";

6)
w § 18 ust. 4 uchyla się;
7)
w § 20:
a)
w ust. 1, 2, 4 i 5 wyrazy "§ 15" skreśla się,
b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Komendanci wojewódzcy Policji i komendanci szkół policyjnych uzgadniają projekty regulaminów odpowiednio - komend wojewódzkich Policji i szkół policyjnych - z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, których zakresu działania projekt dotyczy, a następnie z Biurem Prawnym Komendy Głównej Policji, które przedstawia projekt Komendantowi Głównemu Policji do podpisu «w porozumieniu»";

8)
w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komórka wiodąca przekazuje kopię aktu normatywnego, o którym mowa w ust. 2, właściwym jednostkom organizacyjnym Policji - do wiadomości i stosowania. Oryginał tego aktu wraz z jego wersją elektroniczną i rozdzielnikiem komórka wiodąca zwraca do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.";

9)
w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zadania w zakresie pomocy prawnej - wydawanie opinii prawnych, doradztwo prawne i reprezentacja procesowa - wykonują w Policji radcowie prawni oraz osoby, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 z późn. zm.2))".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1411.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1059, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577, Nr 202, poz. 2067 i z 2005 r. Nr 163, poz. 1361.