Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 października 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 29 i z 2011 r. Nr 4, poz. 25) wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji określa Instrukcja kancelaryjna, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

2. Postanowienia Instrukcji kancelaryjnej nie naruszają szczegółowych zasad, trybu i sposobu postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, uregulowanych odrębnymi przepisami.";

3)
w załączniku do zarządzenia w rozdziale 1:
a)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Instrukcja kancelaryjna określa szczegółowe zasady, tryb i sposób postępowania z dokumentami jawnymi w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i zapewnia jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów jawnych oraz ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą.",

b)
w § 2 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) jednostka Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Wyższą Szkołę Policji, szkołę policyjną i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,

2) kierownik jednostki Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej i dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego,".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.