Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 67
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 listopada 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie likwidacji Centrum Informacji o Środowisku

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 31 Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie likwidacji Centrum Informacji o Środowisku (Dz. Urz. Min. Środ., poz. 32) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Likwiduje się państwową jednostkę budżetową Centrum Informacji o Środowisku, zwane dalej "Centrum", utworzone zarządzeniem Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku, zmienionym zarządzeniem Nr 34 Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku oraz zarządzeniem Nr 71 Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informacji o Środowisku.";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Likwidatora Centrum wyznacza Minister Środowiska.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 9 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie utworzenia Centrum Informacji o Środowisku oraz zarządzenie Nr 71 Ministra Środowiska z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centrum Informacji o Środowisku.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2012 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284 poz. 1671).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 34, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.