Zm.: zarządzenie w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o wpisanie do rejestru tłumaczy tekstów technicznych i innych specjalistycznych oraz zasad wynagradzania za tłumaczenia tego rodzaju tekstów na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPS.1988.7.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 54
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 19 września 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o wpisanie do rejestru tłumaczy tekstów technicznych i innych specjalistycznych oraz zasad wynagradzania za tłumaczenia tego rodzaju tekstów na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie § 4 ust. 3 uchwały nr 162 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1978 r. w sprawie wykonywania tłumaczeń tekstów technicznych i innych specjalistycznych na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski z 1978 r. Nr 37, poz. 141, z 1981 r. Nr 29, poz. 267 i z 1982 r. Nr 29, poz. 252) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 36 Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 28 października 1985 r. w sprawie kwalifikacji osób ubiegających się o wpisanie do rejestru tłumaczy tekstów technicznych i innych specjalistycznych oraz zasad wynagradzania za tłumaczenia tego rodzaju tekstów na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. Urz. MPPiSS Nr 6, poz. 20 i z 1987 r. Nr 4, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 w pkt. 1 kwoty "320", "380", "480" i "530" zastępuje się odpowiednio kwotami "550", "650", "820" i "900",
2)
w § 2 w ust. 1 w pkt. 2 kwoty "480", "590", "700" i "750" zastępuje się odpowiednio kwotami "820", "1000", "1200" i "1280".
§  2.
Wprowadzenie stawek wynagrodzenia określonych w zarządzeniu następuje w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.