Zm.: zarządzenie w sprawie korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.10.61

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 czerwca 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 107 ust. 9 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 10 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie korzystania ze służbowych kart płatniczych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 9, poz. 57 i Nr 14, poz. 90) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Szczegółowy tryb sprawowania kontroli operacji finansowych dokonywanych przy użyciu służbowych kart płatniczych oraz postępowania z dokumentami księgowymi określają przepisy zarządzenia nr 14 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 29).".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.