Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2013.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych

Na podstawie art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie korzystania z samochodów osobowych w urzędach górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 48) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dojazd dysponentów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, do pracy i powrót do miejsca zamieszkania w okresie rzeczywistego zajmowania stanowiska uznaje się za przejazd w celu służbowym.";

2) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. W uzasadnionych przypadkach służbowy samochód osobowy może być użyty do przejazdu z miejsca zamieszkania pracownika urzędu górniczego i z powrotem, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez:

1) pracowników WUG - za zgodą osoby kierownictwa WUG, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3;

2) pracowników OUG oraz SUG - za zgodą dyrektora tego urzędu.

3. Służbowy samochód osobowy może być użyty przez dyrektora lub zastępcę dyrektora OUG oraz SUG do przejazdu z urzędu do miejsca zamieszkania i z powrotem, w związku z pełnieniem dyżuru w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, innym niż urząd.";

3) § 13 i § 14 otrzymują brzmienie:

"§ 13. W WUG wyznacza się dyżurny służbowy samochód osobowy, przeznaczony do celów pogotowia technicznego WUG.

§ 14. W uzasadnionych przypadkach dyżurny służbowy samochód osobowy może być użyty do pilnego wyjazdu służbowego w celu innym niż określony w § 13 lub przejazdu z miejsca zamieszkania pracownika urzędu górniczego do miejsca wykonywania czynności służbowych i z powrotem, w związku z odbywaniem delegacji służbowej przez pracowników WUG - za zgodą osoby kierownictwa WUG, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3, lub osoby sprawującej nadzór nad pogotowiem technicznym WUG.";

4) § 32 otrzymuje brzmienie:

"§ 32. Jeżeli istnieje możliwość parkowania służbowego samochodu osobowego w miejscu strzeżonym, samochody te są parkowane w tych miejscach.";

5) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W uzasadnionych przypadkach dozwolone jest parkowanie, innego niż dyżurny, samochodu osobowego w miejscu zamieszkania, w przypadku:

1) pracowników WUG - za zgodą osoby kierownictwa WUG, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3;

2) pracowników OUG oraz SUG - za zgodą dyrektora tego urzędu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.