Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2013.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 26 listopada 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych

Na podstawie art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i 1238) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 39) w § 6 uchyla się ust. 3.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.