Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych. - OpenLEX

Zm.: zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2010.25.134

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli urzędów górniczych

Na podstawie art. 107 ust. 1 i 9 oraz art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 8 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli urzędów górniczych (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komórek WUG, wymienionych w § 2 ust. 1 i 2 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu, zwanych dalej "komórkami WUG".",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do sprawowania przez komórki WUG, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3-6 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu, zwanego dalej "statutem WUG", nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG oraz dyrektora UGBKUE.";

2)
w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Planowanie kontroli OUG oraz UGBKUE odbywa się po uzyskaniu od komórek WUG, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 3-6 statutu WUG, rocznych harmonogramów czynności nadzorczych, o których mowa w § 38b ust. 2 zarządzenia nr 9 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 5, poz. 37, z późn. zm.2)).";

3)
w § 32 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) sprawdzenia merytorycznych i metodycznych zagadnień związanych ze sprawowaniem przez komórki WUG, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3-6 statutu WUG, nadzoru nad merytoryczną działalnością dyrektorów OUG oraz dyrektora UGBKUE".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2010 r. Nr 2, poz. 19, Nr 11, poz. 70, Nr 16, poz. 95, Nr 19, poz. 107 i Nr 25, poz. 133.