Zm.: zarządzenie w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.4.93

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 69
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 10 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 62 Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych, w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Andrzej Bereszyński - przedstawiciel Państwowej Rady Ochrony Przyrody;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).