Zm.: zarządzenie w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 25 czerwca 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 18 Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie komisji konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Małgorzata Szalast-Piwińska, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska;";

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Na przewodniczącego komisji konkursowej, o której mowa w § 1, wyznacza się Panią Zofię Chrempińską.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 i z 2007 r. Nr 38, poz. 246).