Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2013.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie instrukcji kasowej (Dz. Urz. WUG Nr 4, poz. 30, z późn. zm.2)) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 18 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Dowód wpłaty KP jest wystawiany przez Samodzielny Wydział - Archiwum Dokumentacji Mierniczo-Geologicznej w Wyższym Urzędzie Górniczym, zwany dalej "AD", w 3 egzemplarzach, z których oryginał jest wręczany wpłacającemu jako dowód wpłaty, pierwszą kopię wraz z pobraną wpłatą gotówkową przekazuje się do kasy Wyższego Urzędu Górniczego w celu odprowadzenia pobranych środków budżetowych na konto dochodów budżetowych, a drugą kopię pozostawia się w bloczku do rozliczenia i kontroli. Dowód wpłaty KP jest ewidencjonowany niezwłocznie po jego otrzymaniu w księdze kasowej i odpowiednio przechowywany.";

2) w § 21:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Księga kasowa jest prowadzona również przez AD w zakresie pobierania dochodów budżetowych z tytułu udostępniania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych lub udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, a także przekazywania tych dochodów do kasy Wyższego Urzędu Górniczego.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Pobrane wpłaty gotówkowe są przekazywane, nie później niż następnego dnia, do kasy Wyższego Urzędu Górniczego, w celu odprowadzenia pobranych środków budżetowych na konto dochodów budżetowych, oraz jednocześnie jest dokonywany wpis rozchodu gotówki do książki kasowej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. WUG z 2010 r. Nr 26, poz. 142 oraz z 2012 r. poz. 3 i 89.