Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 3 czerwca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 5 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 6 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. z 2012 r. poz. 1 oraz z 2013 r. poz. 28) w załączniku Nr 2 "Jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:
a) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 02 symbol klasyfikacyjny 026 otrzymuje brzmienie:
"
026Opinie prawneBE10-P
",
b) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 027 symbol klasyfikacyjny 0273 otrzymuje brzmienie:
"
0273Postępowanie przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem EFTAABcE
",
c) w obrębie symbolu klasyfikacyjnego 661 dodaje się symbole klasyfikacyjne 6613-6615 w brzmieniu:
"
6613Sprzedaży materiałów wybuchowychB20BcP
6614Sprzedaży broniB20BcP
6615Sprzedaży amunicjiB20BcP
".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).