Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.8.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 16 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 30 czerwca 1994 roku (znak: DG-10-0300-14/94) w sprawie informacji wewnętrznej w zakresie działalności finansowo-gospodarczej jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych

GS-021-1-7/08

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§  1.
1. W załączniku nr 1 do zarządzenia nr 16 dyrektora generalnego Lasów Państwowych, o którym mowa wyżej, druk informacji wewnętrznej LPIR-7 "Informacja o ochronie lasu przed szkodnictwem" i instrukcję jego wypełniania zastępuje się wzorem druku LPIR-7, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia - bez publikacji (przyp. red.).
2. Wzór druku LPIR-7 otrzymuje brzmienie "Informacja o ochronie lasu i zwalczaniu szkodnictwa leśnego".
§  2.
1. Informacja wewnętrzna LPIR-7 jest sporządzana i przesyłana w formie elektronicznej.
2. Aplikacja LPIR-7 jest programem informatycznym współdziałającym z systemem informatycznym Lasów Państwowych i hurtownią danych.
§  3.
1. Informacja wewnętrzna LPIR-7 "Informacja o ochronie lasu i zwalczaniu szkodnictwa leśnego" jest sprawozdaniem rocznym, sporządzanym przez nadleśnictwa do 6 stycznia oraz RDLP do 10 stycznia roku następującego po roku objętym sprawozdaniem.
2. Dla celów pilotażowo-dydaktycznych do 31 sierpnia 2008 roku wymienione jednostki organizacyjne Lasów Państwowych sporządzą wymienioną informację za okres I półrocza 2008 roku.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.