Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 lutego 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 19 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażony jest Wyższy Urząd Górniczy, użytkowanymi w okręgowych urzędach górniczych oraz Urzędzie Górniczym do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 26, poz. 145), wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w tytule zarządzenia, w § 1 w ust. 1 oraz w § 2, w różnych przypadkach, wyrazy "Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Specjalistyczny Urząd Górniczy";
2) użyty w załącznikach nr 2-4 do zarządzenia wyraz "UGBKUE" zastępuje się wyrazem "SUG".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.