Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2014.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 lutego 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych (Dz. Urz. KGP poz. 9) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 marca 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

Wniosek o aktywację/dezaktywację/recertyfikację/odblokowanie1 karty mikroprocesorowej KSD

L.dz. .......................... .................................................

(miejscowość, data)

Egz. Nr .........

Adresat:

......................................................................

Nadawca:

......................................................................

LpKSD2 Nr .................................Kontener3Rodzaj czynności do wykonania4Imię i Nazwisko użytkownika

-F/P/I5

Identyfikacyjny numer kadrowy użytkownikaNazwa

jednostki

organizacyjnej

Numer PESEL użytkownika
1
2
3
4
5
6
7

Załączniki:6......................................................

Uzasadnienie:

...................................................................................................................................................

................................................................

(pieczęć i podpis kierownika jednostki

lub komórki organizacyjnej Policji)

Uwagi:. ......................................................................................................................................

Data realizacjiImię i nazwisko osoby realizującej wniosek

Potwierdzam odbiór kodu PIN do KSD.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am1 się z treścią zarządzenia nr ........ Komendanta Głównego Policji z dnia ..............................2014 r. w sprawie form uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych Policji przeznaczonych do przetwarzania informacji jawnych.

Imię, nazwisko i podpis wydającegoData odbioru i czytelny podpis pobierającego użytkownika

______

1 Niepotrzebne skreślić.

2 W przypadku aktywacji KSD rubrykę wypełnia inspektor ds. rejestracji, w pozostałych przypadkach - podmiot wnioskujący.

3 F1 do F8.

4 Wstawić: A - w przypadku aktywacji, D - w przypadku dezaktywacji, R - w przypadku recertyfikacji, O - w przypadku odblokowania.

5 Po myślniku wstawić: "F"- w przypadku funkcjonariusza, "P" - w przypadku pracownika lub "I" - w przypadku innej uprawnionej osoby.

6 Numer aktywowanej karty KSD.