Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.14.173

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Na podstawie art. 9 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. W zarządzeniu Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie form, metod, sposobów i środków wykonywania czynności służbowych przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 175) po § 9 dodaje się § 9a i § 9b w brzmieniu:

"§ 9a. 1. Czynności służbowe, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4a ustawy żołnierze Żandarmerii Wojskowej realizują poprzez porównanie treści analizowanego oświadczenia z treścią poprzednio złożonych oświadczeń, a w uzasadnionych przypadkach z innymi dokumentami i informacjami zawartym i w powszechnych rejestrach państwowych i urzędach skarbowych, pozwalającymi ocenić wiarygodność zawartych w oświadczeniu majątkowym danych.

2. W przypadku niewypełnienia oświadczenia majątkowego lub jego części oraz w przypadku zaistnienia wątpliwości w zakresie zupełności lub prawdziwości danych zawartych w analizowanych oświadczeniach, żołnierze Żandarmerii Wojskowej dokonujący analizy oświadczeń podejmują czynności zmierzające do ich wyjaśnienia. W tym celu mogą żądać od osoby składającej oświadczenie w terminie i miejscu wyznaczonym:

1) ustnego lub pisemnego wyjaśnienia zaistniałych wątpliwości;

2) przedstawienia odpowiednich dokumentów lub złożenia dodatkowych, pisemnych wyjaśnień.

§ 9b. Komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, który jest upoważniony do wydania polecenia konwojowania może przyznać zaliczkę osobie upoważnionej na pokrycie niezbędnych kosztów konwoju.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 139, poz. 1326, Nr 113, poz. 1070, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 171, poz. 1800, Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.