Zm.: zarządzenie w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2002.7.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 kwietnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 29 kwietnia 2002 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne.

Na podstawie art. 12 § 2 oraz art. 226 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny, zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie ewidencji prowadzonych przez urzędy celne (Dz. Urz. MF Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 33, Nr 9, poz. 62) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 2 w pkt 1:

– lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 3 lit. b) i c) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych (Dz. U. Nr 117, poz. 1250 z późn. zm.),",

– dodaje się lit. d) w brzmieniu:

"d) które są obcymi statkami powietrznymi zgłoszonymi do procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła lub którym nadano przeznaczenie powrotnego wywozu, a które nie są samolotami rejsowych linii lotniczych lub czarterowych,",

b)
w ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) formularza 302,";

2)
w § 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy "albo kolejowym";
3)
w § 4 w ust. 2 wyrazy "Prezesem Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "Dyrektorem Izby Celnej";
4)
w § 9 w ust. 4 skreśla się wyrazy "lub kolejowym";
5)
w § 11 w ust. 7 pkt 1 skreśla się wyrazy "albo kolejowym";
6)
w § 13 skreśla się ust. 2;
7)
w tytule rozdziału 2 skreśla się wyrazy "albo kolejowym",
8)
w § 21 skreśla się wyrazy "albo kolejowy";
9)
skreśla się § 25 i § 26;
10)
§ 38 otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. W przypadku ewidencjonowania obcych statków powietrznych nie będących samolotami rejsowymi linii lotniczych lub czarterowych, a zgłoszonymi w formie ustnej do procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła w kolumnie 4 "Ilość pozycji w manifeście lotniczym lub liście lotniczym AWB" należy wpisać ogólną nazwę środka przewozowego np. "awionetka". Kolumn 5 i 6 nie wypełnia się.";

11)
§ 89 otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu:

"2. W przypadku ewidencjonowania obcych statków powietrznych nie będących samolotami rejsowymi linii lotniczych lub czarterowych, wyprowadzanych z polskiego obszaru celnego, w kolumnie 7 - "Rodzaj towaru" należy wpisać ogólną nazwą środka przewozowego np. "awionetka". Kolumn 5 i 8 nie wypełnia się.

3. Kolejowych środków przewozowych bez ładunku nie ewidencjonuje się."

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.