Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1991.15.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 1991 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 5 grudnia 1991 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie emisji bonów skarbowych w 1991 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289; z 1985 r. Nr 12, poz. 50; z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180; z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132; z 1990 r. Nr 14, poz. 88 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 421) oraz art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 89 i Nr 86, poz. 391) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 5 Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie emisji bonów skarbowych w 1991 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 1, poz. 3) w § 2 dotychczasowa treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Odstąpienie od przetargu następuje w sytuacji, gdy bony skarbowe stanowią środek regulacji bieżącego zadłużenia budżetu państwa w narodowym Banku Polskim oraz zobowiązań wobec banków z tytułu skapitalizowania w 1991 r. odsetek od kredytów mieszkaniowych".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.