Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.1.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 5 stycznia 2007 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie elektronicznego systemu rejestracji treści informacji przekazywanej za pośrednictwem środków łączności przewodowej i bezprzewodowej w Straży Granicznej

Na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie elektronicznego systemu rejestracji treści informacji przekazywanej za pośrednictwem środków łączności przewodowej i bezprzewodowej w Straży Granicznej, § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia podpisania z wyjątkiem § 4 pkt. 4-7 oraz § 14, który wchodzi w życie od 1 grudnia 2007 r.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.