Zm.: zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 stycznia 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej

Generalny Zarząd Zasobów Osobowych - P1

Na podstawie art. 2 pkt 1 i pkt 2a, art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.)1) zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 107), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) tryb opracowywania oraz wydawania dokumentów organizacyjnych i etatowych, a także tabel należności i norm należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego.";

2)
w § 2:
a)
po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) jednostka budżetowa - jednostkę organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa;",

b)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) komórka organizacyjna - Sekretariat Ministra Obrony Narodowej, departament, generalny zarząd, samodzielny zarząd, szefostwo, biuro, wchodzące w skład Ministerstwa;",

c)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) dyrektor (szef) komórki organizacyjnej - dyrektora (szefa) Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, departamentu, generalnego zarządu, samodzielnego zarządu, szefostwa, biura, wchodzącego w skład Ministerstwa;";

d)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) dokument etatowy - etat, etat zbiorczy, wykaz stanowisk oraz wykaz zmian do etatu, etatu zbiorczego i wykazu stanowisk;",

e)
pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) etat zbiorczy - dokument określający liczbę, rodzaje i rangi stanowisk służbowych występujących w jednostkach organizacyjnych Wojskowych Służb Informacyjnych i Ordynariatu Polowego oraz liczbę i rodzaje uzbrojenia, sprzętu wojskowego, środków transportu i innego wyposażenia należnego tym jednostkom;",

f)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) wykaz stanowisk - dokument zawierający zestawienie stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych pełniących służbę w jednostkach badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach państwowych i samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej nadzorowanych przez Ministra oraz stanowisk służbowych występujących poza granicami państwa i w instytucjach cywilnych;";

3)
w § 3:
a)
w ust. 1:

– w pkt 3 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i po lit. i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) statutów jednostek budżetowych;",

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Generalny Zarząd Operacyjny - P3 - w odniesieniu do zakresu działania Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;",

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Szefostwo Działań Specjalnych - w odniesieniu do zakresu działania Jednostki Wojskowej Nr 2305;",

– w pkt 6 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i po lit. d dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) statutów bezpośrednio podległych jednostek budżetowych;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt zakresu działania, szczegółowego zakresu działania, modelowego zakresu obowiązków, regulaminu organizacyjnego oraz zakresu obowiązków, opracowuje się z uwzględnieniem ustaleń określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Projekt statutu jednostki budżetowej opracowuje się według wzoru określonego w załączniku Nr 1a do zarządzenia.

2b. Projekty statutów jednostek budżetowych osoby wymienione w § 11 przesyłają, z wyłączeniem jednostek budżetowych Wojskowych Służb Informacyjnych, do Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 wraz z wnioskami organizacyjno-etatowymi, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 5.

2c. Projekty statutów jednostek budżetowych Wojskowych Służb Informacyjnych przechowuje się w Inspektoracie Wojskowych Służb Informacyjnych.";

4)
w § 4 w ust.1 w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i po lit. h dodaje się lit. i w brzmieniu:

"i) statuty jednostek budżetowych;";

5)
w § 18:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. a, wykazy zmian do etatów, o których mowa w § 17 ust. 1, zatwierdza Minister.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w ust. 2, wykazy zmian do etatów jednostek organizacyjnych zatwierdza Szef Sztabu Generalnego WP.";

6)
§ 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 1. Etat zbiorczy określa jednostki organizacyjne Wojskowych Służb Informacyjnych i Ordynariatu Polowego, do których sformowania przeznaczone są środki etatowe, nazwy tych jednostek, ich identyfikatory oraz - w razie potrzeby - siedziby jednostek.

2. Etaty zbiorcze oraz wykazy zmian do tych etatów opracowywane są na podstawie propozycji Szefa Wojskowych Służb Informacyjnych i Ordynariusza Polowego (Biskupa Polowego).";

7)
§ 26 otrzymuje brzmienie:

"§ 26. 1. Szef Wojskowych Służb Informacyjnych i Ordynariusz Polowy (Biskup Polowy) są uprawnieni do wydawania (zatwierdzania) zestawień rozdysponowanych środków oraz innych dokumentów ustalających środki etatowe, które przydziela się określonym w tych dokumentach jednostkom organizacyjnym.

2. Wykonując uprawnienia, o których mowa w ust. 1, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych i Ordynariusz Polowy (Biskup Polowy) stosują się ściśle do ustaleń zawartych w etatach zbiorczych i zarządzeniach (decyzjach, rozkazach) wprowadzających w życie te etaty.";

8)
§ 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Tabele należności oraz normy - rozdzielniki sprzętu i wyposażenia tabelarycznego opracowuje i wydaje Generalny Zarząd Logistyki - P4 w terminie do dwóch miesięcy od daty wydania dokumentu etatowego.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku przeprowadzania systemowych zmian organizacyjnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a jego szczegółowe określenie następuje w dokumencie organizacyjnym.

3. Tabele należności zatwierdza Szef Zarządu Planowania Logistycznego Generalnego Zarządu Logistyki - P4.";

9)
§ 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. 1. Generalny Zarząd Logistyki - P4 opracowuje i wydaje wykazy zmian do tabel należności, na podstawie wykazów zmian do etatów lub zmian w normach należności sprzętu i wyposażenia tabelarycznego, w terminie do czternastu dni od daty wydania wykazu zmian do etatów, a w przypadku wykazów zmian do etatów dotyczących utworzenia lub skreślenia komórki wewnętrznej w etacie jednostki (komórki) organizacyjnej do trzydziestu dni od daty ich wydania.

2. Zatwierdzony wykaz zmian do tabel należności Generalny Zarząd Logistyki - P4 przekazuje do zainteresowanych jednostek (komórek) organizacyjnych.

3. W uzasadnionych przypadkach Generalny Zarząd Logistyki - P4 wydaje uaktualnioną tabelę należności, którą przesyła bezpośrednio do Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 i zainteresowanych jednostek (komórek) organizacyjnych.";

10)
w załącznikach:
a)
po załączniku Nr 1 dodaje się załącznik 1a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia,
b)
w załączniku Nr 3 w uwagach w pkt 1 w ppkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i po ppkt 3 dodaje się ppkt 4 w brzmieniu:

"4) projekt statutu jednostki budżetowej w przypadku jej sformowania (przeformowania).".

§  2.
Dysponenci środków etatowych, w terminie do dnia 30 marca 2006 r., opracują i przedstawią Szefowi Sztabu Generalnego WP, uzgodnione z Dyrektorem Departamentu Budżetowego, projekty statutów podległych (bezpośrednio podporządkowanych) jednostek organizacyjnych będących jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), a nieposiadających statutów lub wymagających ich dostosowania do przepisów ustawy.
§  3.
Szef Sztabu Generalnego WP, w terminie do dnia 15 czerwca 2006 r., przedstawi Ministrowi do podpisu projekty zarządzeń wprowadzających w życie statuty jednostek budżetowych, o których mowa w § 2.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036.

ZAŁĄCZNIKI

Wzór

STATUT

JEDNOSTKI ........1)

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Jednostka .........1) sformowana (przeformowana) na podstawie ..........2) zwana dalej "Jednostką", jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), zwanej dalej "ustawą".
§  2.
Nadzór nad działalnością finansową Jednostki sprawuje .........3)
§  3.
Siedzibą Jednostki jest .........4)
§  4.
Obszarem działania Jednostki jest .........
§  5.
Jednostka używa pieczęci .........5)
§  6.
1.
Jednostka działa na podstawie:
1)
.........6)
2)
niniejszego statutu.
2.
Jednostka wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych przydzielonych na zaopatrzenie przez właściwego dysponenta.7)
3.
Jednostka może podejmować dodatkowe zadania odpłatnie na rzecz żołnierzy i pracowników wojska, wynikające z jej zakresu działalności.

Rozdział  2

Zadania Jednostki

§  7.
1.
Podstawowym zadaniem Jednostki jest .........8)
2.
Zadania Jednostki określa .........9) nadany według odrębnych przepisów.
§  8.
Szczegółowe zadania, o których mowa w § 7, w zakresie wynikającym z ustawy Jednostka realizuje, w szczególności poprzez:
1)
planowanie i przygotowanie przedsięwzięć gospodarczo-finansowych;
2)
działalność finansową oraz obsługowo-remontową;
3)
prowadzenie gospodarki kasowej, materiałowej oraz uzbrojeniem i sprzętem wojskowym;
4)
prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości.

Rozdział  3

Organy Jednostki i ich kompetencje

§  9.
1.
Działalnością Jednostki kieruje .........10) i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.
Osoba, o której mowa w ust. 1:
1)
podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Jednostki oraz realizacji jej zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2)
wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków;
3)
w swojej działalności kieruje się obowiązującymi przepisami prawa.
§  10.
1.
Osoba, o której mowa w § .....11) ust. 1 kieruje Jednostką przy pomocy:
1)
Zastępcy Dowódcy;
2)
Głównego Księgowego (jeśli występuje takie stanowisko);
3)
szefów (kierowników, komendantów, dowódców) komórek organizacyjnych (wewnętrznych, pododdziałów).
2.
Strukturę organizacyjną Jednostki określa .........12)
3.
Zakres kompetencji i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne, opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

Rozdział  4

Zasady gospodarki finansowej9)

§  11.
Jednostka prowadzi gospodarkę finansową według obowiązujących przepisów o finansach publicznych.
§  12.
Rachunkowość Jednostki prowadzona jest według obowiązujących przepisów o rachunkowości.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  13.
W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
§  14.
Zmiany w statucie dokonuje się według procedur obowiązujących dla jego nadania.

______

1) podać nazwę lub numer jednostki zgodnie z wydanym dokumentem (etatem);

2) podać akt prawny, którym sformowano (przeformowano) jednostkę organizacyjną będącą jednostką budżetową;

3) wskazać organ sprawujący nadzór na działalnością finansową jednostki budżetowej;

4) podać nazwę miasta lub miejscowości, w której stacjonuje dowództwo jednostki budżetowej;

5) podać typ (rodzaj) pieczątki;

6) podać podstawowe akty prawne odnoszące się do działalności jednostki budżetowej;

7) przepis ten umieszcza się wyłącznie w przypadku, gdy jednostka budżetowa posiada na zaopatrzeniu inne jednostki organizacyjne;

8) zadanie powinno wynikać z przeznaczenia, charakteru i usytuowania jednostki w strukturze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i być spójne z zadaniami określonymi w etacie (np. zapewnienie organom dowodzenia możliwości kierowania wojskami; realizacja inwestycji i remontów obiektów; zabezpieczenie pokojowego i mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych, itp.);

9) podać nazwę dokumentu kompetencyjnego (np. zakres działania);

10) wskazać właściwą osobę funkcyjną (np. dowódca, dyrektor, szef, komendant, kierownik);

11) wskazać § określający osobę funkcyjną kierującą jednostką budżetową;

12) podać nazwę właściwego dokumentu etatowego (np. etat, etat zbiorczy).