Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.7.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 19 czerwca 2013 r.
zmieniające Zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. (znak: EI-021-9-1/12) w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania

EI-021-1-12/13

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., zarządzam, co następuje:

§  1.
1. W Zarządzeniu nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dokumentacji funkcjonującej w kancelarii leśnictwa oraz miejsca i formy jej przechowywania wprowadza się zmiany w treści załącznika.
2. Pozycje nr 29 i 30 w tabeli załącznika otrzymują następujące brzmienie:

Dokumentacja funkcjonująca w kancelarii leśnictwa oraz miejsce i forma jej przechowywania

Lp.DokumentPodstawa prawna sporządzaniaPrzechowywany:

L - leśnictwo,

N - nadleśnictwo,

U - do likwidacji

Forma przechowywania

P - papierowa

EL - elektroniczna

prawo powszechneprzepisy wewnętrzne PGL LP
29.Paragon kasy fiskalnejRozporządzenie

Ministra Finansów

z dn. 14 marca 2013 r.

w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 363)

XL, N - w miejscu używania kasyP/EL
30.Dokumentacja z kas fiskalnych: raport dobowy, raport okresowy (miesięczny) a) Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości,

b) Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 363)

L, N - w miejscu używania kasyP/EL
3. Zmienia się treść pozycji nr 32, 35 i 36 w tabeli załącznika. Usuwa się z tabeli załącznika pozycje 33 i 34. Pozycje w tabeli od nr. 32 do nr. 36 otrzymują następujące brzmienie:

Dokumentacja funkcjonująca w kancelarii leśnictwa oraz miejsce i forma jej przechowywania

Lp.DokumentPodstawa prawna sporządzaniaPrzechowywany:

L - leśnictwo,

N - nadleśnictwo,

U - do likwidacji

Forma przechowywania

P - papierowa

EL - elektroniczna

prawo powszechneprzepisy wewnętrzne PGL LP
32.Ewidencja stosowanych środków ochrony roślinUstawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (art. 37) NEL
33.Wykreślony
34.Wykreślony
35.Zaświadczenie o odbyciu stosownego szkolenia dot. stosowania środków ochrony roślinUstawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (art. 41) NP
36.Potwierdzenie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślinUstawa o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (art. 48) NP
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.