Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 36 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 września 2011 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 37, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 3 w Komentarzu do planu kont w Zespole 2 "Rozrachunki i rozliczenia" konto "223 Rozliczenie wydatków budżetowych" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 223 "ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH"

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez KGSG wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:

- w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800,

- okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności:

- okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130,

- okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.

W zakresie ewidencji środków budżetowych przekazywanych do dysponentów niższego stopnia (strona Wn) należy prowadzić konta analityczne według zaopatrywanych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Zapisy na kontach analitycznych muszą być zgodne z zapisami konta na stronie Ma u dysponentów niższego stopnia, otrzymujących środki budżetowe.

Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej BF KGSG lub osoba przez niego upoważniona dokonuje comiesięcznie sprawdzenia zgodności obrotów analitycznych konta 223 z kontem 130 w szczegółowości dysponentów budżetu państwa III stopnia przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany miesiąc.

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy konta 223

Strona WnKonta przeciwstawne
1Okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia.130
2Przeniesienia na koniec roku zrealizowanych wydatków budżetowych.800
3Zwrot dysponentowi wyższego stopnia nie wykorzystanych do końca roku środków na wydatki budżetowe.130
Strona MaKonta przeciwstawne
1Okresowe wpływy środków budżetowych przekazanych przez dysponenta wyższego stopnia.130
2Otrzymane zwroty od dysponentów niższego stopnia środków budżetowych nie wykorzystanych na wydatki.130

";

2) w załączniku nr 4 do zarządzenia w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za teren strzeżony uznaje się:

1) obszary znajdujące się w budynkach jednostki odpowiednio zabezpieczonych oraz tereny ogrodzone i dozorowane przez ochronę fizyczną lub system elektroniczny, zlokalizowane w następujących miejscach:

a) Warszawa, ul. Al. Niepodległości 100,

b) Warszawa, ul. 17 Stycznia 23,

c) Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c,

d) Warszawa, ul. Podchorążych 38,

e) Otwock, ul. Żurawia 15;

2) obszary oraz tereny zlokalizowane w innych miejscach, które spełniają wymagania określone w pkt 1.".

§  2. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.