Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2012.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 36 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 5 września 2011 r. w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 37 i Nr 18, poz. 57) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 3:
a) w tabeli "Wykaz kont syntetycznych" w zespole 0 "Majątek trwały":
konto "072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" otrzymuje brzmienie: "072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych",
konto "080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)" otrzymuje brzmienie: "080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)",
b) w tabeli "Wykaz kont syntetycznych" w zespole 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" konto "140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne" otrzymuje brzmienie: "140 Krótkoterminowe aktywa finansowe",
c) w tabeli "Wykaz kont syntetycznych" w zespole 2 "Rozrachunki i rozliczenia" po koncie "240 Pozostałe rozrachunki" dodaje się konto "245 Wpływy do wyjaśnienia",
d) w tabeli "Wykaz kont syntetycznych" Zespół 9 "Konta pozabilansowe" otrzymuje brzmienie:

"

ZESPÓŁ 9 "KONTA POZABILANSOWE"
950Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych - Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów
951Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych - Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców
952Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych - Fundusz Granic Zewnętrznych
975Wydatki strukturalne
976Wzajemne rozliczenia między jednostkami
980Plan finansowy wydatków budżetowych
981Plan finansowy niewygasających wydatków
982Plan wydatków środków europejskich
983Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego
984Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat
988Plan i wydatki budżetowe rezerw celowych
989Plan i wydatki budżetowe rezerw ogólnych
990Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
991Plan finansowy wydatków funduszy celowych w układzie zadaniowym
992Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa
998Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

",

e) w Komentarzu do planu kont:
w Zespole 0 "Majątek trwały" - konto "072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 072 - "UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH"

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych, pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401.

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się zmniejszenia umorzenia pozostałych środków trwałych, pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia odpisów umorzeniowych nowych, wydanych do używania pozostałych środków trwałych, pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiory biblioteczne obciążające odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek pozostałych środków trwałych, pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych, pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umorzonych oraz zbiorów bibliotecznych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Typowe zapisy konta 072

Strona WnKonta przeciwstawne
1Zmniejszenie umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych, pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.401
Strona MaKonta przeciwstawne
1Zwiększenie umorzenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych, pozostałego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.401

",

- w Zespole 0 "Majątek trwały" konto "080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 080 "ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE)"

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.

Pod pojęciem inwestycji rozpoczętych rozumie się definicję środka trwałego w budowie określoną w ustawie o rachunkowości.

Do wydatków związanych z ewidencją środków trwałych w budowie zalicza się koszty:

- nabycia gruntów i innych składników majątku trwałego oraz koszty ich budowy i montażu,

- opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy środków trwałych oraz z tytułu uzyskanych lokalizacji pod budowę,

- odszkodowań za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób z terenów zajętych na potrzeby budowy środków trwałych,

- założenia stref ochronnych,

- założenia zieleni,

- napraw i remontów wykonanych przed przekazaniem środka trwałego do użytkowania,

- dokumentacji projektowej,

- badań geologicznych, geofizycznych oraz pomiarów geodezyjnych,

- przygotowania terenu pod budowę, w tym również koszty likwidacji pomniejszone o koszty z likwidacji budynków i budowli zlikwidowanych w związku z wykonywaniem nowych inwestycji oraz nie umorzonej wartości początkowej tych obiektów,

- robót niezbędnych do realizacji własnych nakładów wykonywanych w środkach trwałych należących do innych osób prawnych lub fizycznych,

- nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,

- prób montażowych, jeżeli należność za te czynności nie jest uwzględniona w cenie robót,

- ubezpieczeń majątkowych budowanych środków trwałych,

- inne, bezpośrednio związane ze środkami trwałymi w budowie.

Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności:

- poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym zakresie,

- poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do używania maszyn, urządzeń itp.,

- zakupionych od kontrahentów środków trwałych,

- poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.

Na stronie Ma konta ujmuje się wartość uzyskanych efektów, a w szczególności:

- środków trwałych,

- wartości niematerialnych i prawnych,

- wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.

Na koncie można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupu gotowych środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta powinna zapewnić co najmniej wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Inwestycje finansowane są bezpośrednio z rachunku bieżącego jednostki - konto 130 ze środków planowanych we właściwych paragrafach na majątkowe wydatki budżetowe, a ponadto mogą być dofinansowane z sum na zlecenie (konto 139) otrzymanych od innych jednostek.

Konto może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji nie zakończonych. Saldo to prezentowane jest w aktywach bilansu.

Typowe zapisy konta 080

Strona WnKonta przeciwstawne
1Poniesione koszty na realizację inwestycji:

a) ujęte wcześniej na kontach rozrachunków,

300
b) finansowane bezpośrednio z rachunku bankowego [uwaga: do rozchodu środków z każdego rachunku bankowego obowiązuje zapis równoległy Wn 810 (w analityce nr zadania inwestycyjnego), Ma 800].130
2Zużycie materiałów inwestycyjnych.310
3Wbudowanie maszyn i urządzeń.310
4Niedobory w składnikach inwestycyjnych uznane za mieszczące się w granicach norm.240
5Straty inwestycyjne uznane za niezawinione (losowe).240
Strona MaKonta przeciwstawne
1Przyjęcie inwestycji zakończonej.011, 020, 017
2Zwrot materiałów po rozliczeniu inwestycji (szczególnie budowlanych).310
3Odpisanie kosztów inwestycji zaniechanych.240

",

- w Zespole 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" konto "130 Rachunek bieżący jednostki" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 130 "RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI"

Konto 130 "Rachunek bieżący jednostki służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy środków:

- przekazanych przez dysponentów środków budżetowych wyższego stopnia, a przeznaczonych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym (ewidencja analityczna w kwotach zbiorczych otrzymanych środków na realizację planu finansowego) oraz dla dysponentów niższego stopnia w korespondencji z kontem 223,

- z tytułu zrealizowanych przez KGSG dochodów budżetowych zgodnie z planem finansowym (ewidencja analityczna według paragrafów klasyfikacji dochodów budżetowych), w korespondencji z kontem 221 lub właściwym kontem przychodów Zespołu 7,

- wpływy środków pieniężnych stanowiące zmniejszenie wydatków budżetowych na mocy odrębnych przepisów.

Na stronie Ma konta ujmuje się:

- zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym KGSG, w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1,2, 3, 4 lub 8,

- okresowe przelewy dochodów budżetowych na rachunek bankowy budżetu państwa (ewidencja analityczna w kwotach zbiorczych przelanych środków), w korespondencji z kontem 222,

- okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów środków budżetowych niższego stopnia (ewidencja analityczna według dysponentów, którym przelano środki budżetowe), w korespondencji z kontem 223.

Zapisów na koncie dokonuje się na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym, musi zachodzić pełna zgodność zapisów między księgowością KGSG a księgowością banku.

Na kontach obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekty niewłaściwych wydatków itp. wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Konta mogą wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym lub stan zrealizowanych dochodów budżetowych podlegających przekazaniu na rachunek bankowy budżetu państwa we właściwym terminie.

W okresie przejściowym saldo kont ulega likwidacji poprzez księgowanie:

- przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków budżetowych nie wykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223,

- przelewu na rachunek bankowy budżetu państwa dochodów budżetowych pobranych lecz nie przelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222.

Ewidencja analityczna dochodów i wydatków budżetowych jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych.

Typowe zapisy konta 130

Strona WnKonta przeciwstawne
1Otrzymanie środków budżetowych od dysponenta wyższego stopnia.223
2Wpłaty bezpośrednie od kontrahentów - kwot zaliczanych na zmniejszenie wydatków budżetowych:

a) ujętych uprzednio jako należności,

201
b) w pozostałych przypadkach (nie przypisanych).401,402,403, 404, 405,409
3Wpływy bezpośrednio na rachunek bankowy kwot dotyczących dochodów budżetowych:

a) uprzednio zaewidencjonowanych jako należności,

221
b) pozostałych (nie przypisanych).720
4Wyciąg bankowy z rachunku wydatków potwierdzający wpływ środków z nieznanego źródła, mylne wpływy.240
Strona MaKonta przeciwstawne
1Opłacone bezpośrednio z rachunku zobowiązania wobec kontrahentów:
a) ujęte uprzednio na rozrachunkach dotyczących wydatków budżetowych (materiały, usługi),201
b) nie ujęte na rozrachunkach dotyczących wydatków budżetowych (materiały, usługi),401,402,403, 404, 405,409
c) zakup środków trwałych bezpośrednio do eksploatacji.011
2Przekazanie zasileń budżetowych dysponentom III stopnia.223
3Wyciąg bankowy z rachunku wydatków potwierdzający przelanie środków na inny własny rachunek bankowy.141
4Odprowadzone dochody budżetowe na rachunek bankowy budżetu państwa.222
5Zwrot nadpłat dochodów budżetowych bezpośrednio z rachunku bankowego:

a) ujęte uprzednio na należnościach z tytułu dochodów budżetowych,

221
b) zarachowanych bezpośrednio na przychody finansowe.720

",

- w Zespole 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" konto "140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 140 "KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE"

Konto 140 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych w szczególności papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych.

Na stronie Wn konta ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:

- poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych;

- stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce;

- wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych.

Typowe zapisy konta 140

Strona WnKonta przeciwstawne
1Otrzymanie krótkoterminowych aktywów finansowych.240
Strona MaKonta przeciwstawne
1Zwrot krótkoterminowych aktywów finansowych.240

"

- w Zespole 2 "Rozrachunki i rozliczenia" konto "221 Należności z tytułu dochodów budżetowych" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 221 "NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH"

Konto 221 służy do ewidencji należności KGSG z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat (należności, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy).

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań KGSG z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Typowe zapisy konta 221

Strona WnKonta przeciwstawne
1Powstanie należności stanowiących dochody budżetowe:
- za sprzedane rzeczowe składniki majątku (aktywa rzeczowe),760
- z tytułu kar i grzywien,720
- z tytułu opłat administracyjnych.720
2Zwrot nadpłaconej kwoty dochodów budżetowych130
(techniczny zapis ujemny Wn i Ma 222 oraz Wn i Ma 130 - dla zachowania czystości obrotów).
3Przeksięgowanie na początku roku salda Wn konta 201 z bilansu zamknięcia roku poprzedniego.201
Strona MaKonta przeciwstawne
1Wpłata należności z tytułu przypisanych dochodów budżetowych na rachunek bieżący dochodów budżetowych.130
2Zmniejszenie uprzednio przypisanych należności dotyczących dochodów budżetowych.720,760

",

- w Zespole 2 "Rozrachunki i rozliczenia" konto "222 Rozliczenie dochodów budżetowych" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 222 "ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH"

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez KGSG dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji odpowiednio z kontem 130.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.

Zapisów na koncie dokonuje się równolegle z operacjami na rachunku bieżącym dochodów budżetowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność obrotów pomiędzy tym kontem a rachunkiem bankowym. Oznacza to, że na koncie obowiązuje zachowanie czystości obrotów, a do błędnych zapisów, zwrotu nadpłat itp. wprowadza się dodatkowy techniczny zapis ujemny po obu stronach konta.

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy konta 222

Strona WnKonta przeciwstawne
1Przelew pobranych dochodów budżetowych na rachunek budżetu państwa130
2Zwrot nadpłaty dochodów budżetowych:
- uprzednio przypisanych

(księgowanie podstawowe: Wn 221, Ma 130; jednocześnie dokonuje się technicznych zapisów ujemnych po obu stronach kont 222 oraz 130)

130
- nieprzypisanych

(księgowanie podstawowe: Wn 720, 750, 760, Ma 130; jednocześnie dokonuje się technicznych zapisów ujemnych po obu stronach kont 222 oraz 130)

130
Strona MaKonta przeciwstawne
1Przeniesienie na podstawie sprawozdania finansowego sumy zrealizowanych dochodów budżetowych na fundusz jednostki (zrealizowane dochody budżetowe na dzień 31.12 wykazane w Rb-27).800

",

- w Zespole 2 "Rozrachunki i rozliczenia" konto "223 Rozliczenie dochodów budżetowych" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 223 "ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH"

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez KGSG wydatków budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:

- w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800,

- okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności:

- okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130,

- okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.

W zakresie ewidencji środków budżetowych przekazywanych do dysponentów niższego stopnia (strona Wn) należy prowadzić konta analityczne według zaopatrywanych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Zapisy na kontach analitycznych muszą być zgodne z zapisami konta na stronie Ma u dysponentów niższego stopnia, otrzymujących środki budżetowe.

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy konta 223

Strona WnKonta przeciwstawne
1Okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponentów niższego stopnia.130
2Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych wydatków budżetowych.800
3Zwrot dysponentowi wyższego stopnia nie wykorzystanych na koniec roku środków na wydatki budżetowe.130
Strona MaKonta przeciwstawne
1Okresowe wpływy środków budżetowych przekazane przez dysponenta wyższego stopnia.130
2Otrzymane zwroty od dysponentów niższego stopnia środków budżetowych nie wykorzystanych na wydatki.130

",

- w Zespole 2 "Rozrachunki i rozliczenia" po koncie "240 Pozostałe rozrachunki" dodaje się konto "245 Wpływy do wyjaśnienia" w brzmieniu:

"

KONTO 245"WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA"

Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.

Typowe zapisy konta 245

Strona WnKonta przeciwstawne
1Przeksięgowanie wyjaśnionych wpłat z tytułu dochodów budżetowych.221
Strona MaKonta przeciwstawne
1Ujęcie w ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych.130

",

- w Zespole 7 "Przychody, dochody i koszty" konto "720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 720 - "PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH"

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością KGSG, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 720

Strona WnKonta przeciwstawne
1Zmniejszenie uprzednio przypisanych należności z tytułu dochodów budżetowych.221
2Przeniesienie na koniec roku przychodów z tytułu dochodów budżetowych na wynik finansowy.860
Strona MaKonta przeciwstawne
3Przypis należności z tytułu dochodów budżetowych.221
4Przychody z tytułu nieprzypisanych uprzednio dochodów budżetowych, wpłaconych do banku.130
5Przeniesienie należności budżetowych długoterminowych do krótkoterminowych - w wysokości należnej za dany rok budżetowy (operacja podstawowa: Wn 221, Ma 226)840
6Oprocentowanie środków na własnych rachunkach bankowych - z wyjątkiem rachunków związanych z funduszami specjalnymi oraz depozytami i sumami obcymi130

",

- w Zespole 7 "Przychody, dochody i koszty" konto "750 Przychody finansowe" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 750 "PRZYCHODY FINANSOWE"

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki.

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860.

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 750

Strona WnKonta przeciwstawne
1Zmniejszenie uprzednio przypisanych dodatnich różnic kursowych.137,201,221, 240
2Przeniesienie na koniec roku przychodów finansowych.860
Strona MaKonta przeciwstawne
1Dodatnie różnice kursowe: zrealizowane oraz z wyceny bilansowej.137,201,221, 240

",

- w Zespole 7 "Przychody, dochody i koszty" konto "751 Koszty finansowe" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 751 "KOSZTY FINANSOWE"

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań.

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 751).

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 751

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujemne różnice kursowe: zrealizowane oraz z wyceny bilansowej.137,201,221, 240
Strona MaKonta przeciwstawne
1Zmniejszenie uprzednio przypisanych ujemnych różnic kursowych.137,201,221, 240
2Przeniesienie na koniec roku kosztów finansowych.860

",

- w Zespole 7 "Przychody, dochody i koszty" konto "760 Pozostałe przychody operacyjne" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 760 "POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE"

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:

- przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;

- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie;

- odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe;

- zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 490.

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 760

Strona WnKonta przeciwstawne
1Korekty zmniejszające przychody ze sprzedaży składników majątkowych.201,221
2Przeniesienie na koniec roku wartości pozostałych przychodów operacyjnych na wynik finansowy.860
Strona MaKonta przeciwstawne
1Przychody ze sprzedaży materiałów, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji.130
2Należności za sprzedane materiały, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w sytuacji gdy nie podlegają one przekazaniu do Agencji Mienia Wojskowego.201, 221
3Odpisanie przedawnionych zobowiązań:

- wobec dostawców,

201, 240
- wobec pracowników.234
4Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności wobec wygaśnięcia przyczyny jego dokonania.290
5Wpłata należności z tytułu nieprzypisanych uprzednio kar i grzywien.130
6Przeniesienie należności budżetowych długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości należnej za dany rok budżetowy (operacja podstawowa: Wn 221, Ma 226).840
7Wpływ należności lub roszczeń, zaksięgowanych uprzednio jako rozliczenia międzyokresowe przychodów (operacja podstawowa: Wn 130; Ma zesp. 2).840
8Nieodpłatne przyjęcie aktywów obrotowych.Zesp. 1,2,3,6

",

- w Zespole 7 "Przychody, dochody i koszty" konto "761 Pozostałe koszty operacyjne" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 761 "POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE"

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:

- wartość sprzedanych materiałów oraz nowych (nie wydanych do używania) środków trwałych, w tym wyposażenia w cenie zakupu lub nabycia,

- zapłacone odszkodowania, kary i grzywny,

- wartość nieodpłatnie przekazanych aktywów obrotowych,

- odpisane przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności,

- odpisy aktualizujące wartość aktywów jednostki z wyjątkiem aktywów finansowych,

- koszty postępowania spornego i egzekucyjnego.

Do konta prowadzi się ewidencję analityczną według paragrafów rozchodów (wydatków) klasyfikacji budżetowej, zapewniającą gromadzenie informacji w przekrojach koniecznych do sporządzenia sprawozdań.

W końcu roku sumę pozostałych kosztów operacyjnych przenosi się na stronę Wn konta 860.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy konta 761

Strona WnKonta przeciwstawne
1Wartość sprzedanych materiałów oraz nowych środków trwałych (w cenie zakupu lub nabycia).Zespół 3
2Wartość darowizn składników majątku obrotowego.Zespół 3
3Roszczenia sporne oddalone przez sąd.240
4Odpisy aktualizujące wartość należności.290
5Niezawinione niedobory środków obrotowych (wartość ewidencyjna) 240
6Nieodpłatne przekazanie aktywów obrotowychZesp. 1,2,3,6
Strona MaKonta przeciwstawne
1Zmniejszenie odpisu aktualizującego należności wobec wygaśnięcia przyczyny jego dokonania290
2Przeniesienie na koniec roku pozostałych kosztów operacyjnych860

",

- w Zespole 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" konto "800 Fundusz jednostki" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 800 "FUNDUSZ JEDNOSTKI"

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222,

- przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,

- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,

- wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,

- wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227,

- okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228,

- wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,

- różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,

- nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,

- wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,

- wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu KGSG.

Typowe zapisy konta 800

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujemny wynik finansowy roku ubiegłego.860
2Przeksięgowanie zrealizowanych przez KGSG dochodów budżetowych.222
3Wartość sprzedanych, zlikwidowanych oraz nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.Zesp. 0
4Różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych.Zesp. 0
5Przeksięgowanie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych (pod datą 31 grudnia).810
Strona MaKonta przeciwstawne
1Przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budżetowych (zrealizowane wydatki budżetowe na dzień bilansowy wykazane w Rb-28)223
2Otrzymanie nieodpłatne środków trwałychZespół 0
3Różnice z aktualizacji wyceny środków trwałychZespół 0
4Przeksięgowanie na konto 810 równowartości poniesionych przez jednostkę budżetową wydatków inwestycyjnych na realizację planu finansowego.810
5Przeksięgowanie zrealizowanych przez KGSG wydatków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.228

",

- w Zespole 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" konto "810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 810 "DOTACJE BUDŻETOWE, PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKI Z BUDŻETU NA INWESTYCJE"

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje.

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta 810 na konto 800.

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy kont 810

Strona WnKonta przeciwstawne
1Wykorzystanie środków budżetowych na wydatki inwestycyjne.800
Strona MaKonta przeciwstawne
1Przeksięgowanie w końcu roku stanu przekazanych środków budżetowych na finansowanie inwestycji.800

",

- w Zespole 8 "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" konto "860 Wynik Finansowy" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 860 "WYNIK FINANSOWY"

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego KGSG.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409,

- zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490,

- wartości sprzedanych w cenie zakupu lub nabycia materiałów, w korespondencji z kontem 760,

- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761,

- strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontamizespołu 7,

- zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490,

- zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy KGSG, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.

Typowe zapisy konta 860

Strona WnKonta przeciwstawne
1Przeniesienie poniesionych kosztów pod datą 31 grudnia.Zesp. 4
2Przeniesienie kosztów finansowych i pozostałych kosztów.751,761
3Przeniesienie pod datą 31 grudnia salda konta przychody z tytułu dochodów budżetowych.720
Strona MaKonta przeciwstawne
1Przeniesienie przychodów finansowych i pozostałych przychodów.750,760
2Przeniesienie pod datą 31 grudnia salda konta przychody z tytułu dochodów budżetowych.720
3Przeksięgowanie ujemnego wyniku finansowego.800

",

- w Zespole 9 "Konta pozabilansowe" po wyrazach "Zespół 9 "Konta pozabilansowe"" dodaje się konta "950 Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych - Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów", "951 Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych - Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców" i "952 Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych - Fundusz Granic Zewnętrznych" w brzmieniu:

"

KONTO 950 "WYDATKI PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - EUROPEJSKI FUNDUSZ POWROTU IMIGRANTÓW"

Konto 950 "Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych - Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów" służy do ewidencji limitów finansowych i wydatków budżetowych projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych.

Na stronie Wn konta ujmuje się limity finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych projektów.

Na stronie Ma konta ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w ramach projektu przez KGSG, oddziały i ośrodki szkolenia SG.

Ewidencja szczegółowa do konta umożliwia ustalenie wysokości wydatków w ramach poszczególnych projektów z podziałem na kategorie tych wydatków.

Typowe zapisy konta 950

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji limity finansowe projektów.Zapis jednostronny
2Korekta limitów finansowych (zwiększenie lub zmniejszenie) przeznaczonych na realizację projektów.Zapis jednostronny
Strona MaKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji zrealizowane wydatki budżetowe dotyczące projektów.Zapis jednostronny
2Korekta wydatków budżetowych dotyczących projektówZapis jednostronny
KONTO 951 "WYDATKI PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ UCHODŹCÓW"

Konto 951 "Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych- Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców" służy do ewidencji limitów finansowych i wydatków budżetowych projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych.

Na stronie Wn konta ujmuje się limity finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych projektów.

Na stronie Ma konta ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w ramach projektu przez KGSG, oddziały i ośrodki szkolenia SG.

Ewidencja szczegółowa do konta umożliwia ustalenie wysokości wydatków w ramach poszczególnych projektów z podziałem na kategorie tych wydatków.

Typowe zapisy konta 951

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji limity finansowe projektów.Zapis jednostronny
2Korekta limitów finansowych (zwiększenie lub zmniejszenie) przeznaczonych na realizację projektów.Zapis jednostronny
Strona MaKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji zrealizowane wydatki budżetowe dotyczące projektów.Zapis jednostronny
2Korekta wydatków budżetowych dotyczących projektów.Zapis jednostronny
KONTO 952 "WYDATKI PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH - FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH"

Konto 952 "Wydatki projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych - Fundusz Granic Zewnętrznych" służy do ewidencji limitów finansowych i wydatków budżetowych projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych.

Na stronie Wn konta ujmuje się limity finansowe przeznaczone na realizację poszczególnych projektów.

Na stronie Ma konta ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w ramach projektu przez KGSG, oddziały i ośrodki szkolenia SG.

Ewidencja szczegółowa do konta umożliwia ustalenie wysokości wydatków w ramach poszczególnych projektów z podziałem na kategorie tych wydatków.

Typowe zapisy konta 952

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji limity finansowe projektów.Zapis jednostronny
2Korekta limitów finansowych (zwiększenie lub zmniejszenie) przeznaczonych na realizację projektów.Zapis jednostronny
Strona MaKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji zrealizowane wydatki budżetowe dotyczące projektów.Zapis jednostronny
2Korekta wydatków budżetowych dotyczących projektów.Zapis jednostronny

",

- w Zespole 9 "Konta pozabilansowe" po koncie "975 Wydatki strukturalne" dodaje się konto "976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami" w brzmieniu:

"

KONTO 976 "WZAJEMNE ROZLICZENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI"

Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między KGSG a oddziałami i ośrodkami szkolenia SG w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

W ewidencji ujmuje się wyłącznie kwoty wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w dniu, na który są sporządzane te sprawozdania.

Typowe zapisy kont 976

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji wartość należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym.Zapis jednostronny
2Korekta wartości należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym.Zapis jednostronny
Strona MaKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji wartość zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym.Zapis jednostronny
2Korekta wartości zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym.Zapis jednostronny

",

- w Zespole 9 "Konta pozabilansowe" konto "990 Plan i wydatki budżetu zadaniowego" otrzymuje brzmienie:

"

KONTO 990 - "PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM"

Konto 990 "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym" służy do ewidencji planu finansowego i wydatków budżetowych w układzie budżetu zadaniowego.

Na stronie Wn konta ujmuje się plan finansowy budżetu zadaniowego oraz jego korekty.

Na stronie Ma konta ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym KGSG w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według poszczególnych szczebli budżetu zadaniowego (funkcja, zadanie, podzadanie i działanie) a w ramach działań prowadzona jest ewidencja z podziałem na:

- wydatki majątkowe (w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE),

- pozostałe wydatki (w tym finansowanie projektów z udziałem środków UE),

- Budżet Środków Europejskich.

Kwalifikacji wydatków do poszczególnych szczebli budżetu zadaniowego dokonują kierownicy komórek zaopatrujących zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu zakupu (wydatku).

Wydatki w układzie budżetu zadaniowego kwalifikuje się w następujący sposób:

- wydatki bezpośrednie - to wydatki, które dotyczą jednego działania i są w całości kwalifikowane do tego działania,

- wydatki pośrednie - to wydatki, które dotyczące więcej niż jednego działania i są przypisywane do działań według podziału procentowego obliczonych przy uwzględnieniu liczby osób realizujących poszczególne zadania w Straży Granicznej a ich zakwalifikowanie do danego działania zależy od przeznaczenia przedmiotu zakupu (wydatku).

Typowe zapisy konta 990

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji plan finansowy budżetu zadaniowego.Zapis jednostronny
2Korekta planu finansowego (zwiększenie lub zmniejszenie) budżetu zadaniowego.Zapis jednostronny
Strona MaKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych.Zapis jednostronny
2Korekta zrealizowanych wydatków budżetowych.Zapis jednostronny
3Wartość niezrealizowanego planu finansowego budżetu zadaniowego na koniec rokuZapis jednostronny

",

- w Zespole 9 "Konta pozabilansowe" po koncie "990 Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym" dodaje się konta "991 Plan finansowy wydatków funduszy celowych w układzie zadaniowym" i "992 Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa" w brzmieniu:

"

KONTO 991 - "PLAN FINANSOWY WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM"

Konto 991 "Plan finansowy wydatków funduszy celowych w układzie zadaniowym " służy do ewidencji planu finansowego i wydatków funduszy celowych w układzie budżetu zadaniowego.

Na stronie Wn konta ujmuje się plan finansowy budżetu zadaniowego oraz jego korekty.

Na stronie Ma konta ujmuje się zrealizowane wydatki zgodnie z planem finansowym dla danego funduszu w układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego.

Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym.

Kwalifikacji wydatków do poszczególnych szczebli budżetu zadaniowego dokonują kierownicy komórek zaopatrujących zgodnie z przeznaczeniem przedmiotu zakupu (wydatku).

Wydatki w układzie budżetu zadaniowego kwalifikuje się w następujący sposób:

- wydatki bezpośrednie - to wydatki, które dotyczą jednego działania i są w całości kwalifikowane do tego działania,

- wydatki pośrednie - to wydatki, które dotyczące więcej niż jednego działania i są przypisywane do działań według podziału procentowego obliczonych przy uwzględnieniu liczby osób realizujących poszczególne zadania w Straży Granicznej a ich zakwalifikowanie do danego działania zależy od przeznaczenia przedmiotu zakupu (wydatku).

Typowe zapisy konta 991

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji plan finansowy funduszu celowego w układzie zadaniowym.Zapis jednostronny
2Korekta planu finansowego (zwiększenie lub zmniejszenie) funduszu celowego w układzie zadaniowym.Zapis jednostronny
Strona MaKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji równowartość zrealizowanych wydatków.Zapis jednostronny
2Korekta zrealizowanych wydatków.Zapis jednostronny
3Wartość niezrealizowanego planu finansowego funduszu celowego w układzie zadaniowym na koniec rokuZapis jednostronny
KONTO 992 "ZAPEWNIENIA FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU PAŃSTWA"

Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia.

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z ww. zapewnienia na konto 980.

Typowe zapisy konta 992

Strona WnKonta przeciwstawne
1Ujęto w ewidencji kwoty udzielonego zapewnienia finansowania.Zapis jednostronny
2Korekta kwoty udzielonego zapewnienia finansowania (zwiększenie lub zmniejszenie).Zapis jednostronny
Strona MaKonta przeciwstawne
1Przeniesienie kwot wynikających z zapewnienia finansowania na konto planu finansowego po otrzymaniu tego zwiększenia.980

";

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:

"33a. 1. Terminy obiegu dowodów księgowych:

1) terminy dokonania sprawdzeń:

a) kontrola pod względem merytorycznym i rzeczowym - do 7 dni roboczych od dnia otrzymania dowodu księgowego,

b) kontrola formalno - rachunkowa - do 3 dni roboczych od dnia otrzymania dowodu księgowego, po dokonaniu sprawdzenia pod względem merytorycznym i rzeczowym,

2) zatwierdzenie dowodu księgowego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub osobę przez niego upoważnioną - nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu płatności,

3) akceptacja dowodu księgowego przez głównego księgowego KGSG - w dniu płatności dowodu księgowego przed jej dokonaniem,

4) dekretacja i ujęcie w księgach rachunkowych KGSG - do dnia poprzedzającego dzień sporządzenia sprawozdań za okres, którego dowód księgowy dotyczy.

2. Terminy, o których mowa w pkt 1-3, należy dostosować do terminu płatności dowodu księgowego.",

b) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dowody księgowe, po dokonaniu kontroli, zatwierdza Komendant Główny Straży Granicznej lub osoba przez niego upoważniona poprzez zamieszczenie na nich klauzuli w brzmieniu:

"Zatwierdzono do wypłaty na sumę zł....................

słownie.................................................................

Dział..........rozdz.............pozycja......................

Numer funkcja/zadanie/podzadanie/działanie) ..........

(data i podpis )..........................".";

3) w załączniku nr 4 do zarządzenia:
a) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za teren strzeżony uznaje się obszary znajdujące się w budynkach jednostki odpowiednio zabezpieczonych oraz tereny ogrodzone i dozorowane przez ochronę fizyczną lub system elektroniczny, które znajdują się w następujących lokalizacjach:

1) Warszawa, ul. Al. Niepodległości 100;

2) Warszawa, ul. 17 Stycznia 23;

3) Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c;

4) Warszawa, ul. Podchorążych 38;

5) Otwock, ul. Żurawia 15.",

b) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu inwentaryzacji w tym:

a) pierwsze szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów spisowych,

b) drugie szkolenie dla przewodniczących zespołów spisowych;",

c) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"9a. 1. W trakcie inwentaryzacji Przewodniczący i członkowie GKI w ramach sprawowanego nadzoru dokonują kontroli czynności wykonywanych przez zespoły spisowe oraz komórki odpowiedzialne za dokonanie wyceny składników majątku.

2. Przeprowadzenie kontroli przez Przewodniczącego lub członków GKI nie wymaga odrębnego upoważnienia.

3. Zakres, termin i osobę do przeprowadzenia kontroli wyznacza Przewodniczący GKI.

4. Przewodniczący i członkowie GKI są uprawnieni do:

1) wglądu do ksiąg i rejestrów, w których jest prowadzona ewidencja mienia;

2) wchodzenia do pomieszczeń, w których znajduje się inwentaryzowane mienie wraz z osobami odpowiedzialnymi za to mienie;

3) sprawdzania stanu ilościowego mienia ujętego w arkuszach spisu z natury ze stanem faktycznym na danym polu spisowym;

4) podejmowania działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

5. Obowiązki Przewodniczącego i członków GKI w trakcie przeprowadzania kontroli:

1) sprawdzenie stanu przygotowania komórek zaopatrujących do przeprowadzenia inwentaryzacji, o którym mowa w § 11 ust. 2 Instrukcji;

2) sprawdzenie wybranych danych zawartych w arkuszach spisu z natury ze stanem faktycznym na danym polu spisowym;

3) sprawdzenie poprawności wyceny mienia ujętego w arkuszach spisu z natury z ewidencją prowadzoną w komórce zaopatrującej;

4) sprawdzenie procesu weryfikacji danych ujętych w arkuszach spisowych przez zespoły spisowe;

5) sprawdzenie poprawności wypełnienia dokumentów dotyczących inwentaryzacji przez zespoły spisowe;

6) sprawdzenie przestrzegania przez zespoły spisowe terminów określonych w planie czynności inwentaryzacji w KGSG.

6. Z przeprowadzonej kontroli osoba jej dokonująca sporządza notatkę zawierającą:

1) dane osoby przeprowadzającej kontrolę;

2) termin przeprowadzenia kontroli;

3) miejsce przeprowadzenia kontroli (pole spisowe lub komórka organizacyjna);

4) numer zespołu spisowego objętego kontrolą;

5) uwagi dotyczące przygotowania komórek zaopatrujących do procesu inwentaryzacji;

6) uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach w trakcie prowadzonej inwentaryzacji przez zespoły spisowe;

7) uwagi dotyczące naruszenia terminów prowadzonej inwentaryzacji określonych w planie czynności inwentaryzacji w KGSG przez zespoły spisowe;

8) uwagi dotyczące procesu weryfikacji, w tym współpracy osób odpowiedzialnych (użytkowników) za inwentaryzowany sprzęt oraz osób odpowiedzialnych za ewidencję sprzętu w komórkach zaopatrujących z zespołami spisowymi GKI;

9) inne uwagi oraz spostrzeżenia.

7. Ustalenia z przeprowadzonej kontroli mające wpływ na przebieg inwentaryzacji GKI ujmuje w sprawozdaniu GKI oraz informuje właściwych kierowników komórek organizacyjnych.",

d) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Do obowiązków Przewodniczącego zespołu spisowego należy w szczególności:

1) kierowanie zespołem spisowym;

2) nadzorowanie lub przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie i na wyznaczonym polu spisowym (pole spisowe to konkretne pomieszczenie, budynek, magazyn; każdy z tych obiektów może być podzielony na kilka pól spisowych);

3) zapoznanie się z obowiązującą w KGSG instrukcją inwentaryzacyjnąoraz udział w szkoleniach przed inwentaryzacyjnych;

4) pobranie przed rozpoczęciem spisu, arkuszy spisu z natury;

5) pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń;

6) nadzorowanie lub uczestniczenie w pracach dotyczących ustalenia rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku (przeliczenie, zmierzenie, zważenie oraz ujęcie ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury);

7) uczestniczenie w pracach dotyczących ustalenia różnic inwentaryzacyjnych;

8) uczestniczenie w pracach dotyczących wyjaśnienia przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych;

9) uczestniczenie w pracach dotyczących ustalenia sposobu rozliczenia niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych oraz ustalenia osób odpowiedzialnych materialnie za powstałe różnice;

10) rozliczenie po zakończeniu inwentaryzacji pobranych arkuszy spisu z natury;

11) terminowe przekazanie wypełnionych dokumentów inwentaryzacyjnych Przewodniczącemu GKI oraz wszelkich informacji o stwierdzonych w toku czynności spisowych nieprawidłowościach;

12) wyznaczenie osoby do kierowanie zespołem spisowym w trakcie jego nieobecności;

13) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego GKI w zakresie inwentaryzacji.

2. Do obowiązków członka zespołu spisowego należy w szczególności:

1) zastępowanie przewodniczącego zespołu spisowego w czasie jego nieobecności;

2) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie i na wyznaczonym polu spisowym;

3) zapoznanie się z obowiązującą w KGSG instrukcją inwentaryzacyjną oraz udział w szkoleniu przed inwentaryzacyjnym;

4) pobranie od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczeń;

5) ustalenie rzeczywistej ilości poszczególnych składników majątku poprzez ich przeliczenie, zmierzenie, zważenie oraz ujęcie ustalonej ilości w arkuszu spisu z natury;

6) ustalenie różnic inwentaryzacyjnych;

7) wyjaśnienie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych;

8) ustalenie sposobu rozliczenia niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych oraz ustalenie osób odpowiedzialnych materialnie za powstałe różnice;

9) wykonywanie innych czynności zleconych przez Przewodniczącego GKI lub Przewodniczącego zespołu spisowego w zakresie inwentaryzacji.",

e) w § 11 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) wyznaczenie osoby do koordynacji prac związanych z inwentaryzacją pomiędzy GKI i zespołami spisowymi GKI a osobami odpowiedzialnymi za ewidencję mienia objętego inwentaryzacją i osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad inwentaryzowanym mieniem w danej komórce zaopatrującej.",

f) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Arkusze spisu z natury po ich ponumerowaniu i opieczętowaniu przez GKI są drukami ścisłego zarachowania.

2. Formularze arkuszy spisu z natury po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 1, są ewidencjonowane w Rejestrze arkuszy spisu z natury, zwanym dalej "Rejestrem".

3. Arkusze spisu z natury w przypadku dokonywania inwentaryzacji za pomocą czytników elektronicznych podlegają rejestracji po ich wypełnieniu i wydrukowaniu z systemu stosowanego w KGSG.

4. Rejestr składa się z dwóch części, które zawierają co najmniej następujące dane:

1) konto ogólne (służy do ewidencji ogólnego stanu arkuszy spisu z natury) zawierające:

a) liczbę porządkową,

b) datę wpisu,

c) dane osoby odbierającej lub wracającej arkusze spisu z natury,

d) numery arkuszy spisu z natury,

e) przychód,

f) rozchód,

g) stan,

h) uwagi,

2) konto szczególne (służy do ewidencji stanu arkuszy spisu z natury dla danego użytkownika) zawierające:

a) liczbę porządkową,

b) datę wpisu,

c) numery arkuszy spisu z natury,

d) przychód,

e) rozchód,

f) stan,

g) uwagi.

5. Rejestr podlega zarejestrowaniu w kancelarii komórki organizacyjnej właściwej dla osoby zobowiązanej do jego posiadania.

6. Strony w rejestrze depozytów powinny być ponumerowane i zszyte.

7. Przyjęcie arkuszy spisu z natury ujmuje się po stronie przychodów, a wydanie po stronie rozchodów z jednoczesnym zapisem po stronie przychodów na koncie szczegółowym osoby pobierającej.

8. W GKI osobą odpowiedzialną za gospodarkę arkuszami spisu z natury jest sekretarz GKI, a w czasie jego nieobecności członek GKI wyznaczony przez Przewodniczącego GKI.

9. Nadzór nad gospodarką arkuszami spisu z natury sprawuje Przewodniczący GKI, w tym dokonuje także kontroli co najmniej raz w roku, z której sporządza notatkę służbową.

10. Obieg arkuszy spisu z natury w trakcie inwentaryzacji:

1) przewodniczący zespołów spisowych pobierają arkusze spisu z natury od sekretarza GKI przed rozpoczęciem spisu z natury za pokwitowaniem w Rejestrze;

2) w trakcie spisu z natury Przewodniczący zespołów spisowych mogą przekazać je za potwierdzeniem odbioru członkom zespołu spisowego, a po zakończeniu spisu dokonują ich zwrotu za potwierdzeniem odbioru;

3) po zakończeniu spisu z natury Przewodniczący zespołów spisowych przekazują za potwierdzeniem odbioru arkusze spisowe do właściwych komórek organizacyjnych, które prowadzą ewidencję ilościowo-wartościową, w celu dokonania wyceny rzeczowych składników majątkowych ujętych w arkuszach spisów z natury, a po zakończeniu wyceny komórki organizacyjne dokonują ich zwrotu za potwierdzeniem odbioru;

4) Przewodniczący zespołów spisowych po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przekazują arkusze spisu z natury wraz ze sprawozdaniem zespołów spisowych za pośrednictwem kancelarii jawnej do Przewodniczącego GKI;

5) po wpłynięciu arkuszy spisu z natury, sekretarz GKI dokonuje ich rozliczenia w Rejestrze.

11. Arkusze spisu z natury należy przechowywać w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem.

12. Pomieszczenia do przechowywania arkuszy spisu z natury, powinny być wyposażone w urządzenie służące do ich przechowywania np. sejf, szafa stalowa.

13. Klucze do urządzenia, w którym przechowywane są arkusze spisu z natury może posiadać tylko osoba odpowiedzialna za ich przechowywanie, a po godzinach pracy klucze przechowuje się zgodnie z zasadami przyjętymi w KGSG.

14. W przypadku konieczności otwarcia urządzenia, w którym przechowywane są arkusze spisu z natury podczas nieobecności osoby odpowiedzialnej za ich przechowywanie, polecenie wydania kluczy do pomieszczenia i urządzenia wydaje kierownik właściwej komórki organizacyjnej na wniosek Przewodniczącego GKI.

15. W celu otwarcia urządzenia, w przypadku o którym mowa w ust. 14, kierownik komórki organizacyjnej powołuje komisję w składzie co najmniej dwuosobowym.

16. Komisja, o której mowa w ust. 15 z przeprowadzonych czynności sporządza notatkę służbową.

17. Odpowiedzialność za arkusze spisu z natury powstaje z chwilą ich przyjęcia, a kończy z chwilą ich przekazania za potwierdzeniem odbioru.

18. W przypadku zagubienia arkuszy spisu z natury osoba odpowiedzialna za utratę ponosi odpowiedzialność służbową.

19. Osoba, która stwierdziła brak druków, niezwłocznie składa pisemny meldunek do kierownika komórki organizacyjnej właściwego dla osoby odpowiedzialnej za ich utratę i do Przewodniczącego GKI.

20. Anulowane arkusze spisu z natury są niszczone protokolarnie przez GKI.",

g) w § 19 po ust. 9 dodaje ust. 10 w brzmieniu:

"10. Właściwi merytorycznie kierownicy komórek organizacyjnych w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 8, pisemnie poinformują Komendanta Głównego Straży Granicznej o sposobie realizacji wniosków końcowych GKI z przeprowadzonej inwentaryzacji.",

h) po § 19 dodaje § 20 w brzmieniu:

"§ 20. 1. Po zakończeniu spisu z natury zespoły spisowe dokonujące inwentaryzacji w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 3-6 sporządzają sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji oraz przygotowują propozycje ewentualnych kompensat.

2. W sprawozdaniu należy podać:

1) zakres zarządzonej inwentaryzacji wraz z oceną prawidłowości jej przebiegu;

2) ocenę przygotowań do inwentaryzacji;

3) ważniejsze ustalenia dotyczące gospodarki rzeczowymi aktywami;

4) termin przeprowadzenia inwentaryzacji;

5) rodzaj i wartość ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych, wraz z wyjaśnieniami przyczyn powstania różnic oraz wnioskami w sprawie sposobu ich rozliczania;

6) inne spostrzeżenia istotne z punktu widzenia prawidłowości gospodarowania składnikami majątku.

3. Sprawozdanie wraz z dokumentacją źródłową (arkuszami spisów z natury i arkuszami różnic inwentaryzacyjnych, z podziałem według osób materialnie odpowiedzialnych, oświadczeniami, wyjaśnieniami, itp.) Przewodniczący zespołu spisowego przedkłada kierownikowi komórki do zatwierdzenia.

4. Sprawozdanie sporządza się w 2 egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz sprawozdania, wraz z wykazem różnic inwentaryzacyjnych, po zatwierdzeniu, przekazywany jest głównemu księgowemu KGSG. Drugi egzemplarz sprawozdania, bez załączników, pozostaje w aktach komórki organizacyjnej, w której została przeprowadzona inwentaryzacja.".

§  2. Ilekroć w załączniku nr 2 do zarządzenia w Komentarzu do planu kont jest mowa o "Zespole 2 "Rozrachunki i Roszczenia"" należy przez to rozumieć "Zespół 2 "Rozrachunki i Rozliczenia"".
§  3. Przepisy zarządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem § 1 pkt 3, który stosuje się od dnia podpisania niniejszego zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz.585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.