Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 marca 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 31) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) System SG - system teleinformatyczny Straży Granicznej;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) podręcznik SIRENE - podręcznik, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy;";

2) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wskazanie przestępstwa wymienionego w załączniku do zarządzenia, w przypadku wniosków o dokonanie wpisu danych, o których mowa w pkt 2 lit. a i b.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek może zawierać:

1) dane osoby wskazanej przez wnioskodawcę, którą należy powiadomić w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu, których dotyczy wpis;

2) dane wpisu lub wpisów wprowadzonych do SIS na wniosek przekazany przez wnioskodawcę, do których należy utworzyć odsyłacz w przypadku potrzeby operacyjnej.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Do przesyłania dokumentów w postaci obrazów, fotografii, odbitek linii papilarnych, które należy umieścić we wpisie danych do SIS wykorzystuje się wewnętrzną sieć intranetową Straży Granicznej lub System SG.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Wpis danych do SIS dokonywany jest niezwłocznie bezpośrednio do SIS oraz:

1) zgodnie z wnioskiem;

2) przy zastosowaniu zasad transliteracji oraz wartości katalogowych określanych i udostępnianych przez COT KSI.

2. Przed dokonaniem wpisu Dyrektor Zarządu Granicznego dokonuje sprawdzenia czy dane osoby lub przedmiotu figurują już w SIS.

3. W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Zarządu Granicznego przeprowadza konsultacje, zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, mające na celu zapobieżenia powstania niezgodności wpisów wielokrotnych w sytuacjach, gdy:

1) istnieje jakakolwiek wątpliwość co do zgodności danych;

2) ważny interes krajowy daje podstawę do ubiegania się o udzielenie pierwszeństwa wpisowi o mniejszym znaczeniu;

3) cel odnalezionego wpisu ma mniejsze znaczenie niż cel określony we wniosku.

4. Konsultacji, o których mowa w ust. 3, dokonuje się:

1) za pośrednictwem biura SIRENE - gdy wpis został dokonany przez inne państwo obszaru Schengen;

2) bezpośrednio z organem, który dokonał wpisu, a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia bezpośredniej konsultacji za pośrednictwem COT KSI - gdy wpis został dokonany przez uprawniony organ krajowy.

5. W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 2, i zgodności wpisów, zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, konsultacji o których mowa w ust. 3, nie przeprowadza się.";

4) w § 6:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pozytywny wynik sprawdzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2, wskazuje, iż cel odnalezionego wpisu ma większe znaczenie niż cel określony we wniosku.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, Dyrektor Zarządu Granicznego:

1) wysyła żądanie otrzymania powiadomienia o usunięciu niezgodnego wpisu;

2) może wystąpić na prośbę wnioskodawcy - za pośrednictwem biura SIRENE - do innego państwa obszaru Schengen, które dokonało wpisu, o powiadamianie o trafieniach dotyczących niezgodnego wpisu.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, Dyrektor Zarządu Granicznego powiadamia wnioskodawcę o możliwości ponownego wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 1.";

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. W przypadku braku możliwości dokonania wpisu bezpośrednio do SIS spowodowanego przyczynami niezależnymi od Straży Granicznej, Dyrektor Zarządu Granicznego kieruje wniosek o dokonanie wpisu danych SIS na wypełnionej karcie wpisu do COT KSI.";

6) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Zarządu Granicznego informuje pisemnie wnioskodawcę lub osobę wskazaną we wniosku o odnalezieniu na skutek wglądu do danych SIS osoby lub przedmiotu, których wpis dotyczy.";

7) dodaje się załącznik do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2013 roku.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.

ZAŁĄCZNIK

Katalog przestępstw w związku z dokonywaniem wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen danych dotyczących osób lub przedmiotów w celu niejawnego nadzorowania albo kontroli

- udział w organizacjach przestępczych,

- terroryzm,

- handel ludźmi,

- nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,

- nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi,

- korupcja,

- pranie wpływów pieniężnych z przestępczości,

- fałszowanie walut, w tym waluty euro,

- przestępczość komputerowa,

- przestępczość w dziedzinie ochrony środowiska, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin oraz ich odmianami,

- ułatwianie bezprawnego wjazdu i stałego przebywania,

- nielegalny handel organami i tkankami ludzkimi,

- nielegalny handel przedmiotami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki,

- podrabianie towarów i piractwo,

- fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi,

- nielegalny handel substancjami hormonalnymi i innymi środkami pobudzającymi wzrost,

- nielegalny handel materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi,

- handel kradzionymi pojazdami,

- bezprawne zajęcie samolotu/statku.