Zm.: zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2009.8.54

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 21 lipca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 107 ust. 9 oraz art. 108 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie dokonywania przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych (Dz. Urz. WUG Nr 17, poz. 67 oraz z 2008 r. Nr 10, poz. 63) w § 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepisów ust. 1 - 4 nie stosuje się do dokonywania wydatku publicznego o wartości równej albo mniejszej niż:

1) 100 zł,

2) 300 zł, którego przedmiotem są:

a) artykuły spożywcze,

b) prezenty okolicznościowe,

c) kwiaty,

d) drobne artykuły elektryczne,

e) materiały do drobnych napraw konserwacyjnych

- zachowując jednak realizację zasady celowości i gospodarności.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.